ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์

ประเภทสิ่งพิมพ์

ประเภทสมาชิก

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาการยืม

ค่าปรับต่อรายการ

เฉพาะสำนักหอสมุด บางเขน

เฉพาะห้องสมุดคณะ/วิทยาเขต

ไทย

อังกฤษ

หนังสือทั่วไป

สมาชิกภายนอก

5  
กรณีต้องการยืมคณะ/วิทยาเขต
ติดต่อผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

5 บาท/วัน

นิสิตปริญญาตรี

20

10

นิสิตปริญญาโท /

บุคลากร มก.

30

15

นิสิตปริญญาเอก

40

20

อาจารย์

40

20

1 เดือน

หนังสือสำรอง

สมาชิกทุกประเภท

1

(ตามสิทธิ์การยืมของแต่ละห้องสมุดคณะ/

วิทยาเขต)

1 คืนยืมได้หลัง 15.00น.
คืนก่อน 9.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ชั่วโมงละ    5 บาท
30 บาท/วัน

3 คืนยืมตามปกติ

10 บาท/วัน

Eco Library

สมาชิกทุกประเภท

3

-

1 สัปดาห์

5 บาท/วัน

 


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri