Scival logo2 60

SciVal เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัย ดูแนวโน้มการวิจัย รวมทั้งดูข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกรับฐานข้อมูล SciVal เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ทราบถึงศักยภาพการวิจัยของ มก. และในส่วนของผู้บริหารยังสามารถใช้ในการวางแผนนโยบายสำหรับการผลิตงานวิจัยได้อีกด้วย

อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ www.scival.com โดยใช้บัญชีของ SciVal ในการใช้งาน หากยังไม่มี สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ โดยคลิกที่ Create Account ภายใต้ IP Address ของ มก. (หรือผ่าน VPN กรณีไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย)

SciVal, A web-based analytics solution with unparalleled power and flexibility that provides comprehensive access to the research performance of over 20,000 research institutions and their associated researchers from 230 nations worldwide. SciVal allows you to visualize your research performance, benchmark relative to peers, develop strategic partnerships, identify and analyze new, emerging research trends, and create uniquely tailored reports.

ระยะเวลาบอกรับ: 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2565

--Quick Start Scival Video
--การสร้างบัญชีผู้ใช้


 

ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม การอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ จาก 4 ฐานข้อมูลย่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
-->ตัวอย่างการสืบค้น

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 พ.ย. 63--31 ต.ค. 64


ISI Web of Science provides abstract and citation published by Thomson ISI. This contains three individual databases, which may be searched separately or simultaneously: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index from 2001 onwards. Web of Science also provides a unique search method, which users can navigate forward, backward, and through the literature, searching all disciplines and time spans to uncover all the information relevant to their research. Users can also navigate to electronic full-text journal articles that KU Library subscribed to and free access articles. Search results may be printed, saved to a text file, exported in a delimited format for import into personal bibliographic programs like EndNote or ProCite, or may be sent via email.

[Title List]


SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา  รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม
-->ตัวอย่างการสืบค้น

ระยะเวลาบอกรับ: 1 กรฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565

SCOPUS is a comprehensive database for scientific, technical and medical information, containing approximately 14,000 titles titles from 4,000 publishers, and abstracts going back to 1966 . It provides searching capability, linking to full-text sources, cited references, saved search and alerting feature , and is the most comprehensive A&I database of scientific literature ever assembled. Full text links are available directly from the results list. (Click on “View at Publisher”: if KU Library subscribes to the title, the link should go directly to the full text of the article).


 

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri