Article Index

สำนักหอสมุดบริการให้ยืมปลั๊กไฟสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด (เฉพาะนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการขอยืมดังนี้

ขั้นตอนการยืมปลั๊กไฟ

  1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้ปลั๊กไฟได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น
  2. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ หากอยู่ในสภาพผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที (เมื่อรับไปแล้ว หากพบความผิดปกติของอุปกรณ์ในภายหลัง ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น)
  3. กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนด จะมีค่าปรับชั่วโมงละ 100 บาท

เวลาการให้บริการ

ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

(หากมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

หรือโทร. 02-940-5830 ต่อ 615788

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริการสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  2. ขอรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri