eds plusFT

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบันใช้งานได้ร่วมกัน และสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มก. บอกรับพร้อมกันในการสืบค้นครั้งเดียว โดยในปี 2565 นี้ EDS มาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

-->New Platform

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. 66--31 ธ.ค. 67

--[ตัวอย่างการสืบค้น]


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri