EBSCO Discovery Service เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่ห้องสมุดมีให้บริการด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นๆ ผ่านระบบสืบค้น EBSCO Discovery นี้ด้วย

[ตัวอย่างการสืบค้น]


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri