จากการประชุมผู้บริหารห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้กำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐานทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่สมาชิกห้องสมุดทำสูญหายระหว่างการยืมและในกรณีการขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด

icon ค่าธรรมเนียม


หมายเหตุ

     ข้อตกลงนี้ใช้ทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดใดไม่ใส่ราคาในระเบียนข้อมูล ระบบ Millennium จะดำเนินการดึงราคากลางที่กำหนดไว้เป็นผลลัพธ์ในการแจ้งค่าปรับผู้ที่ทำหนังสือห้องสมุดสูญหายระหว่างการยืม


ข้อตกลงเกณฑ์กำหนดราคามาตรฐาน / ราคากลางของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์


กรณีที่ 1 ผู้ใช้บริการทำหนังสือสูญหาย

 1. หนังสือมีมูลค่าเป็นตัวเงิน
  ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
  หนังสือ (ภาษาไทย) = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาหนังสือ
  หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (150) + 0.5 เท่าของราคาหนังสือ
 2. หนังสือไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน (รับบริจาค)
  ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคากลาง (ประเมิน) + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
  วิทยานิพนธ์ (Thesis) = ราคากลาง 1,000 + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
  สารนิพนธ์ (IS) = ราคากลาง 1,000 + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
  ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคา (ประเมิน) + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ
  หนังสือ (ภาษาไทย) = ราคาประเมิน (600) + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
  หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) =ราคาประเมิน (1,600) + ค่าดำเนินการ (150) +1 เท่าของราคาประเมิน

** กรณีหนังสือภาษาอังกฤษที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินผู้ปฏิบัติงานสามารถคิดราคาให้สูงกว่าราคาประเมินได้

 

หมายเหตุ!!

* ค่าปรับ ในที่นี้หมายถึง ค่าปรับที่ผู้ใช้ทำความเสียหายอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้รายอื่นไม่มีโอกาสใช้หนังสือเล่มที่สูญหาย ทั้งนี้ไม่นับรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง


กรณีที่ 2 ขอถ่ายสำเนาระหว่างห้องสมุด

ค่าธรรมเนียมถ่ายสำเนา = จำนวนหน้า x 2 บาท


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri