บริการโสตทัศนวัสดุ

สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการยืมโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี ดีวีดี โดยสื่อบางประเภทอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุด บางประเภทสามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้

ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 audio v

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวิลาวัณย์  นกยูงทอง หรือ  นางสาวกนกวรรณ  วันอาจ  โทร. 02-940-5830 ต่อ 615793

(หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri