วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

 

พันธกิจ

พัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและมีบริการที่มีคุณภาพ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักหอสมุดมีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสำนักหอสมุดยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนในระดับชาติเพื่อพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ปัจจุบันนี้สำนักหอสมุดทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) และได้รับการคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (International Development Research Centre-IDRC) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Centre-IBIC) ศูนย์สนเทศงานวิจัยการเกษตรทันสมัย (Current Agricultural Research Information System-CARIS) และศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ (Thai National Agricultural Information Coordinating Centre) ในระบบสารนิเทศแห่งชาติ (Thai NATIS-Thai National Information System)


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri