นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. นิสิตระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก จะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยการโอนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรประจำตัวนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด
 2. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจำ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และใบรับรอง
  การชดใช้ค่าเสียหาย (ลงนามโดยข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่ายงานขึ้นไป)

บุคคลภายนอก (แบบรายปี มีสิทธิ์ยืมหนังสือ)


1. บุคคลทั่วไป

 1.   ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2,000 บาท/ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2.  หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร และลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

2. นิสิต นักศึกษา

 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท/ ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา พร้อมสำเนาบัตร และลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

3. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 500 บาท/ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาบัตร และลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

4. ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการเดิม


*** โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินค่าประกันสิ่งพิมพ์คืน เมื่อยกเลิกจากการเป็นสมาชิก***

บุคคลภายนอก (แบบรายปี ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ)

 1. บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมสมาชิก 800 บาท/ปี
 2. นิสิต นักศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าธรรมเนียมสมาชิก 200 บาท/ปี
 3. ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์/นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าใช้บริการฟรี

 

Download แบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทบุคลากร มก. / บุคคลภายนอก
Download แบบฟอร์มใบรับรองหนี้สิน


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri