นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยการโอนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรประจำตัวนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด 
  • พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด 

          E-form สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อการยืมคืนหนังสือของสำนักหอสมุด มก. บางเขน (ให้บริการสำหรับบุคลากร มก. บางเขนเท่านั้น) 

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQkUHESD6poGpBTA40MGswpCZjQFt3-je35UNUGhZuvulfPw/viewform

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการภายนอก

1. ผู้ใช้บริการภายนอกทุกประเภทใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านได้โดยไม่มีสิทธิ์ยืมหรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ไม่มีค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

2. ผู้ใช้บริการภายนอกใช้บริการห้องสมุดและมีสิทธิ์ยืมหรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด มีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ดังนี้

  • นิสิต นักศึกษา นักเรียนจากสถาบันอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมสมาชิก 500 บาท/ ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  • นิสิตศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีค่าธรรมเนียมสมาชิก 500 บาท/ ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป มีค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท/ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  • บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกษียณอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี แต่มีค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
  • ภิกษุ สามเณร แม่ชี ไม่มีค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี แต่มีค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท


*** โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินค่าประกันสิ่งพิมพ์คืน เมื่อยกเลิกจากการเป็นสมาชิก***

 **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-940-5830, 02-940-5831, 02-940-5833 ต่อ 615789


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri