เบอร์โทรติดต่อ

ผู้บริหาร / ฝ่าย หน่วยงาน เบอร์โทร
     
ฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่าย 0 2942 8462
  เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น1 02-940 5846
  การสมัครสมาชิก / ต่ออายุ / ปลอดหนี้ 02-940 5846
     
  Eco Library 02-940 5846
  เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น3 02-942 8200 ต่อ 611481
  ยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ (CD, VCD) 02-942 8200 ต่อ 611482
  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 02-942 8200 ต่อ 611480
  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  02-940 5845
    02-942 8200 ต่อ 611479
  บริการนำส่งหนังสือและบทความวิชาการ (Service Delivery) 02-942 8200 ต่อ 611783
  บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan-ILL) 02-940 5842
  บริการสอนการรู้สารสนเทศ, Turnitin 02-942 8200 ต่อ 611783
  02-940 5691
  การใช้โปรแกรม Endnote 02-940 5845;
02-940 5691

  02-942 8200 ต่อ 611783
  บริการอินเตอร์เน็ต 02-942 8200 ต่อ 611478
  บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 02-942 8200 ต่อ 611478
  บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop Loan Service) 02-942 8200 ต่อ 611478
     
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทรสาร 0 2942 8463;
0 2942 8614
  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 0 2942 8200 ต่อ 611781
  งานลงรายการและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 0 2942 8200 ต่อ 611782
     
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 0 2942 8615
  งานประชาสัมพันธ์ 02-942 8200 ต่อ 611784
     
ฝ่ายสารสนเทศ หัวหน้าฝ่าย 0 2940 5831
  โทรสาร 0 2940 6688
  เคาน์เตอร์ AGKC 0 2940 5832
  หมายเลขกลาง 0 2940 5833
  หมายเลขกลาง 02-942 8200 ต่อ 611777
  หมายเลขกลาง 02-942 8200 ต่อ 611778
     
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หัวหน้าฝ่าย 0 2940 5690
  หมายเลขกลาง 02-942 8200 ต่อ 611785
  หมายเลขกลาง 02-942 8200 ต่อ 61178ุ6
     
หอจดหมายเหตุ หมายเลขกลาง 0 2942 8461
  หมายเลขกลาง 02-942 8200 ต่อ 611780
  โทรสาร 0 2940 6689
     
สำนักงานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 0 2940 5692
  โทรสาร 0 2940 5834
  หมายเลขกลาง 0 2561 1369
  งานพัสดุ 0 2940 5830
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2942 8200 ต่อ 611483
  งานการเงิน 0 2942 8200 ต่อ 611483
  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 0 2942 8200 ต่อ 611779
  งานสารบรรณ 0 2942 8200 ต่อ 611787
  งานการเจ้าหน้าที่ 0 2942 8200 ต่อ 611789
     
ผู้บริหารสำนักหอสมุด ผู้อำนวยการ 02-940 5835
  รองผู้อำนวยการ ด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 0 2942 8200 ต่อ 611788
  รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบริการ 0 2940 5844
  รองผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจการพิเศษ 0 2940 5849
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเครือข่ายและสื่อสารทางวิชาการ  
     
ศูนย์นานาชาติสิรินทรฯ ห้องทรงงาน 0 2940 5838
  หมายเลขกลาง 0 2940 5836
  หมายเลขกลาง 0 2940 5837
  หมายเลขกลาง 0 2940 5840
     
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 02-942 8200 ต่อ 611477
     


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri