ติดต่อสอบถาม

บริการ เบอร์โทร
การสมัครสมาชิก / ต่ออายุ / ปลอดหนี้ 02-940 5846
02-942 8200 ต่อ 611783
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น1 02-940 5846
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น3 02-942 8200 ต่อ 611481
Eco Library 02-940 5846
ยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ (CD, VCD) 02-942 8200 ต่อ 611482
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 02-942 8200 ต่อ 611480
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  02-940 5845
02-942 8200 ต่อ 611479
บริการนำส่งหนังสือและบทความวิชาการ (Service Delivery) 02-942 8200 ต่อ 611783
บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan-ILL) 02-940 5842
บริการสอนการรู้สารสนเทศ, Turnitin 02-942 8200 ต่อ 611783
02-940 5691
การใช้โปรแกรม Endnote 02-940 5845; 02-940 5691
02-942 8200 ต่อ 611783
บริการอินเตอร์เน็ต 02-942 8200 ต่อ 611478
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 02-942 8200 ต่อ 611478
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop Loan Service) 02-942 8200 ต่อ 611478
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 02-940 5832
ผู้อำนวยการ 02-940 5835
สำนักงานเลขานุการ 02-940 5830
ฝ่ายจัดการฯ 02-942 8463; 02-942 8200 ต่อ 611781-2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-940 5690; 02-9428200 ต่อ 611785-6
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 02-942 8200 ต่อ 611784; 611784
ฝ่ายสารสนเทศ 02-940 5833
หอจดหมายเหตุ 02-942 8461; 02-942 8200 ต่อ 611780
ศูนย์นานาชาติสิรินทรฯ 02-940 5836
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 02-942 8200 ต่อ 611477


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri