เบอร์โทรติดต่อ
โทร. 02-940-5830,  02-940-5831, 02-940-5841,  02-940-5842 ต่อ หมายเลข 6 หลัก

จุดบริการ เบอร์ต่อ (สายใน)
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 615789
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 615792
ห้อง Eco-Library 615789
เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 615786
เคาน์เตอร์บริการวารสาร 615791
หัวหน้าฝ่ายบริการ 615780
บรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด 615783
บริการ Turnitin 615782
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 615781
บริการ Service Delivery 615785
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 615770, 615771
   
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก 615787
เคาน์เตอร์บริการ Latop / Internet 615788
เคาน์เตอร์ยืม-คืนสื่อโสตฯ 615793
เคาน์เตอร์ Edutainment /บริการบอร์ดเกม / บริการ KULC Studio 615794
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 615730
งานประชาสัมพันธ์ 615731, 615732
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 615710
เบอร์กลางฝ่ายสารสนเทศ 615711
เคาน์เตอร์ AGKC 615715
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 615760
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ 615721
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 615740
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 615709
รองผู้อำนวยการ (สุราภรณ์ คงผล) 615701
รองผู้อำนวยการ (ถิรนันท์ ดำรงค์สอน) 615702
รองผู้อำนวยการ (วาทินี เขมากโรทัย) 615703
รองผู้อำนวยการ (ศสิญา แก้วนุ้ย) 615705
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 615797, 615798
   


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri