ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานสารนิเทศทางวิชาการแห่ง ชาติ ให้เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ นับตั้งแต่ ธันวาคม 2529 เป็นต้นมา เพื่อดำเนินงานบริหารศูนย์ประสานงานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ร่ามกับคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบบสารนิเทศตามนโยบายและขอบข่ายของศูนย์ประสานงานสารนิเทศฯศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลกศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยความสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Buffalo Bulletin วารสารวิชาการ ราย 3 เดือน ในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ ฐานข้อมูลควายไทย บริการสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการรวบรวมบรรณานุกรม และจัดทำสาระสังเขป และบริการสืบค้นสารสนเทศด้านกระบือศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบริการรูปแบบใหม่ของสำนักหอสมุด ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นศูนย์บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในนามศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในฐานะของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และได้นำแนวคิดในการจัดการความรู้ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri