ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานสารนิเทศทางวิชาการแห่ง ชาติ ให้เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ นับตั้งแต่ ธันวาคม 2529 เป็นต้นมา เพื่อดำเนินงานบริหารศูนย์ประสานงานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ร่ามกับคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบบสารนิเทศตามนโยบายและขอบข่ายของศูนย์ประสานงานสารนิเทศฯศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลกศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยความสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Buffalo Bulletin วารสารวิชาการ ราย 3 เดือน ในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ ฐานข้อมูลควายไทย บริการสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการรวบรวมบรรณานุกรม และจัดทำสาระสังเขป และบริการสืบค้นสารสนเทศด้านกระบือศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบริการรูปแบบใหม่ของสำนักหอสมุด ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นศูนย์บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในนามศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในฐานะของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และได้นำแนวคิดในการจัดการความรู้ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website