เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานความร่วมมือ

  1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  6. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  7. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    เจตนารมณ์ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง

บทความตีพิมพ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
“ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา”
 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri