การเรียนรู้แบบ
Micro - Learning


ขวัญชนก พุทธจันทร์*

บรรณารักษ์ชำนาญการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MicroLearning3

 

          เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีหรือดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์หรือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในระบบการศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ระยะเวลา การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการเข้าไปศึกษาหรือเรียนในชั้นเรียนแบบเดิมก็อาจจะไม่ทันการ ระบบการศึกษาเองก็ใช้เวลามากตอบสนองไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะในทุกขณะที่ทำงานอาจจะต้องใช้ทักษะใหม่เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างในเวลาที่จำกัด การปรับตัวในวิถีของการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ งานหรืออาชีพที่เราทำในวันนี้อาจจะหายไปหรือถูกแทนที่ในวันพรุ่งนี้ ประกอบกับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือคนที่มีทักษะใหม่ๆ จะมีมากขึ้น เราจึงต้องมีความตื่นตัวในการเรียนรู้และรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้ที่เรียกว่า Micro-Learning

          Micro-Learning เป็นการเรียนรู้แบบระยะเวลาสั้นๆ คอร์สเรียนสั้นๆ กระชับและตรงประเด็นที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตหรือในการทำงานจริงได้ทันเวลา เป็นการเพิ่มสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของทั้งตัวบุคคลากรและองค์กร ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาและวิธีในการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก E-Learning ทั่วๆไปที่เป็นการเรียนรู้ในภาพรวมหรือเป็นการเรียนรู้เนื้อหาทั้งหลักสูตรปกติแต่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปดิจิทัล แต่ข้อเสียของการเรียนแบบ Micro-Learning คือการที่ไม่ได้เชื่อมโยงบริบทหรือสะท้อนการเรียนรู้ให้เห็นในภาพองค์รวมได้


          การเรียนรู้แบบ Micro-Learning สามารถเรียนรู้ได้ทุกเนื้อหาวิชาที่สนใจ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ สร้างแนวความคิดใหม่ เพื่อต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้มา สำหรับเครื่องมือที่เหมาะกับการเรียนรู้แบบ Micro-Learning จึงเป็นเครื่องมือที่เน้น Self-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านอุปกรณ์ Smart Phone, Notebook และ Wifi ลักษณะการเรียนรู้แบบ Micro - Learning  ยกตัวอย่างเช่น

  • การเรียนรู้จากคลิปวีดิโอ
  • การเรียนรู้ด้วย Flash card
  • การเรียนรู้ผ่านทางสื่อ Social Media
  • การเรียนรู้ผ่านทาง Google Scholar
  • การทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยบน Online Test
  • การศึกษาจากบทความ
  • การศึกษาจาก Podcast
  • การศึกษาจาก YouTube เป็นต้น

 


หัวใจของ “Micro Learning” มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ คือ

 1. เนื้อหาต้องสั้นกระชับ : Micro-Learning ที่ดีควรมีความยาวเต็มที่ไม่เกิน 7 นาที แต่ส่วนมากเวลามักอยู่ที่ประมาณ 1-3 นาทีเท่านั้น เพราะความอดทนของคนมีน้อยลงมาก ทุกวันนี้จึงมีสโลแกนที่พูดกันเล่นๆ ว่า “ยาวไม่อ่าน นานไม่ดู” ซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมในการเสพสื่อของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน

 2. ง่ายต่อความเข้าใจ : ภาษาและสื่อที่ใช้ต้องไม่ยาก สลับซับซ้อน หรือใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไป จนทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้ การออกแบบเนื้อหาที่ดี ต้องทำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ หรือประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนั้นๆ มาก่อน ฟังแล้วเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้ง ใช้คำพูดง่ายๆ ด้วยภาษาที่คนทั่วไปรับรู้ได้ ไม่เน้นวิชาการหรือความรู้ในเชิงทฤษฎีมากเกินไป

 3. ให้แนวทางในการนำไปปฏิบัติ (How to) ที่ชัดเจน : เนื่องจากเป็นการเรียนรู้เมื่อต้องใช้ ดังนั้น เนื้อหาจึงไม่ต้องมีการอารัมภบทมากเกินไป ควรเข้าสู่ประเด็นทันที ที่สำคัญต้องมีสเต็ป (Step) หรือขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องคิด วิเคราะห์ หรือตีความมากนัก

 4. แฝงด้วยอารมณ์ขัน : เนื้อหาเป็นเรื่องสำคัญ แต่การสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปบ้าง จะทำให้บทเรียนน่าสนใจ และน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ดูแล้วนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังอมยิ้มเล็กๆ ในในขณะเรียนรู้ได้อีกด้วย

 5. เข้าถึงได้ง่าย : การเรียนรู้แบบนี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่หน้างาน และกำลังประสบปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเข้าสู่ระบบ micro learning แล้ว ต้องสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ทันที ภายในคลิกเดียว ไม่ใช่ต้อง log in ใส่ password รอ OTP เพื่อกรอกตัวเลขยืนยันอีกทีให้เสียเวลา

 6. โฟกัสที่ Mobile Learning Platform : ทุกวันนี้ โทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่ากระเป๋าสตางค์เสียอีก ดังนั้น เนื้อหาที่อยู่ใน Micro Learning จึงต้องถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ส่วนการใช้งานบน Tablet, PC หรือช่องทางอื่น ต้องถือเป็นผลพลอยได้ที่ควรจัดให้มีเท่านั้น

 7.  โลกหมุนเร็วขึ้น การพัฒนาต้องรีบหมุนตามไป : แม้การเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อความสำเร็จมานานอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่วิธีการเรียนรู้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 

ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากบทความออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Micro Learning ได้ดังนี้

 1. The Applications of Microlearning in Higher Education in Textiles.
  BUHU, A., & BUHU, L. (2019). The Applications of Microlearning in Higher Education in Textiles. 
          ELearning & Software for Education, 3, 373–376. https://doi.org/10.12753/2066-026X-19-189

 1. Using Drupal to Build a MOOC for the Implementation of Microlearning and Self Directed Learning.
  Using Drupal to Build a MOOC for the Implementation of Microlearning and Self Directed Learning.
          (English). (2019). Open Education: The Journal for Open & Distance Education & Educational
          Technology, 15(1), 226–240.


 2. Supersized Tips for Implementing Microlearning in Macro Ways.
  Winger, A. (2018). Supersized Tips for Implementing Microlearning in Macro Ways. Distance
          Learning, 15(4), 51–55.

 

 1. Developing a Microlearning Strategy with or without an Lms
  ELDRIDGE, B. (2017). Developing a Microlearning Strategy with or without an Lms. ELearning &
          Software for Education, 1, 48–51. https://doi.org/10.12753/2066-026X-17-007

 

 1. Microlearning an Evolving Elearning Trend
  Giurgiu, L. (2017). Microlearning an Evolving Elearning Trend. Buletin Stiintific, 22(1), 18–23.
          https://doi.org/10.1515/bsaft-2017-0003

 

 1. Microlearning: A New Learning Model
  Dolasinski, M. J., & Reynolds, J. (n.d.). Microlearning: A New Learning Model. Journal of Hospitality
          and Tourism Research, 44(3), 551–561. https://doi.org/10.1177/1096348020901579

 

 1. Designing Microlearning Instruction for Professional Development through a Competency Based Approach
  Zhang, J., & West, R. E. (2020). Designing Microlearning Instruction for Professional Development
          through a Competency Based Approach. TechTrends: Linking Research and Practice to Improve
          Learning, 64(2), 310–318.

 

 1. The science behind microlearning effectiveness
  Dillon, J. (2019). The science behind microlearning effectiveness. Training and Development, 46(4),
          14–16.


 2. Microlearning: A New Learning Model
  Dolasinski, M. J., & Reynolds, J. (2020). Microlearning: A New Learning Model. Journal of Hospitality &
          Tourism Research, 44(3), 551.

 

 1. Microlearning for patient safety: Crew resource management training in 15-minutes
  Gross, B., Rusin, L., Kiesewetter, J., Zottmann, J. M., Fischer, M. R., Prückner, S., & Zech, A. (2019).
          Microlearning for patient safety: Crew resource management training in 15-minutes. PLoS ONE,
          14(3), 1–20. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213178

 

 

 

บรรณานุกรม

ภู่วิทยพันธ์. ศิลปะการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Micro Learning. วารสาร HR Society magazine,
          18(205) มกราคม 2563.

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา. ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์ : การเรียนรู้เมื่อต้องใช้. Retrieved from
          https://www.prachachat.net/csr-hr/news-216138

Anna Dillon. MICROLEARNING DESIGN MODEL - 8 STEPS TO SUCCESS. Retrieved from
          https://blog.logicearth.com/microlearning-design-model

BLS - Bridge Learning Solutions. Technologies & HR. Retrieved from
          https://www.bridgelearningsolutions.com/16881072/micro-learning-การเรียนรู้แบบทีละเล็กทีละน้อย

Deepa Katambur. Microlearning Design: 7 Must-Have Characteristics. Retrieved from
          https://blog.commlabindia.com/elearning-design/microlearning-design-characteristics

Joeaphiboon. การเรียนรู้แบบ Micro Learning เทรนด์ที่กำลังจะมา Disrupt วงการศึกษา? Retrieved from
          https://quantzynotes.wordpress.com/2019/11/28/การเรียนรู้แบบ-micro-learning-กำลังจ/

Karla Gutierrez. Corporate Training : When Designing Microlearning, Keep Macro in Mind.
          Retrieved from https://www.shiftelearning.com/blog/micro-learning-macro-learning

 

 

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri