academic search ultimate2

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 67

Academic Search Ultimate offers access to resources cited in key subject indexes. The combination of academic journals, magazines, periodicals, reports, books and videos meets the needs of scholars in virtually every discipline ranging from astronomy, anthropology, biomedicine, engineering, health, law and literacy to mathematics, pharmacology, women’s studies, zoology and more.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ] 

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 1,143 ชื่อ
 
หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ: 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery), a major source in advancing the skills of information technology professionals and students worldwide. Today, our 75,000 members and the public turn to ACM for the industry's leading Portal to Computing Literature, authoritative publications and pioneering conferences, providing summary, review and full text from 1985 to present. This database consist with Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters, Publications by Affiliated Organizations, Special Interest Groups (SIGs).

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]


 

ACS Publications เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก American Chemical Society Journal (ACS) ที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้จากการบอกรับ 2 ส่วน คือ 

1สป.อว. บอกรับ วารสาร 53 รายชื่อ เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
2. สำนักหอสมุด มก. บอกรับ วารสารฉบับย้อนหลัง  22 รายชื่อ เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 1879-1995


ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. 65--31 ธ.ค. 67

ACS Publications Full-text journals from the American Chemical Association. The ACS (American Chemical Society) Web Editions electronic journal service and ACS Jomlessurnal Archives provides sea access to the full text of online journals published by ACS Publications back in some cases over 120 years to volume one.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

apa psycarticles logo 60

APA PsycArticales ฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ American Psychological Association (APA) รวบรวมบทความฉบับเต็มจากวารสาร APA 119 ชื่อ และวารสารในเครือ APA รวมถึงบทความฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันมีวารสารมากกว่า 100 ชื่อ และ บทความกว่า 233,000 บทความ (peer-reviewed article) จาก APA, the Canadian Psychological Association, The HogrefePublishing Group เป็นต้น โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านจิตวิทยาที่ครบถ้วน รวมไปถึงด้านสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1984-ปัจจุบัน

ระยะเวลาบอกรับ: เม.ย. 67.- มี.ค. 68


APA PsycArticles,, from the American Psychological Association (APA), provides full-text access to almost 119 journals published by American Psychological Association and other publishers in subject areas such as applied psychology, health, theory, research, social/personality, and more.


APS Journals  วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
วารสารที่บอกรับ จำนวน 10 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาปี 2011-ปัจจุบัน
-->>ดูรายชื่อวารสาร

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2567

 APS Journals selected journals of the American Physical Society (APS). It provides access to full-text of 10  APS journals from 2011 to present.


 

asce 50

ASCE  ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 36 ชื่อ ซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ 1984-ปัจจุบัน สามารถเรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) โยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
**บอกรับวารสารเป็นรายชื่อ 1 ชื่อเรื่อง คือ Journal of Water Resources Planning and Management

-->>รายชื่อวารสาร

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2567

ASCE Provides full-text online access to the 36 journals published by the ASCE (American Society of Civil Engineers). All journal articles are presented in PDF format and may be browsed or searched, either individually or collectively. An additional feature to the ASCE Online journals is the ability to search all publications using the Civil Engineering Database. The database covers ASCE documents published since 1970 and provides access to all the journals, conference proceedings, books, standards, manuals, magazines, and newspapers.


 

ASME  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก American Society of Mechanical Engineers (ASME) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 30 ชื่อ ตั้งแต่ปีพิมพ์ 2000-ปัจจุบัน ทั้งในรูปไฟล์ HTML, PDF และ แบบไฟล์ที่ได้รับการบีบอัดให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก (Zipped file)

-->รายชื่อวารสาร

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567


ASME Online access to the American Society of Mechanical Engineers' journals. Full text access to 30  ASME titles from 2000 to present and available in HTML, PDF and Zipped file.
 

 
2024 academic one file


Gale Academic OneFile  เป็นแหล่งข้อมูลตามวาระชั้นนำของ Gale นำเสนอบทความหลายล้านบทความจากวารสารวิชาการกว่า 17,000 ฉบับและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ รวมถึงวิดีโอจาก BBC Worldwide Learning ไปจนถึงพอดคาสต์และข้อความถอดเสียงนับพันจาก CNN ประกอบด้วยวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 11,000 ฉบับ (ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 ฉบับ) และชุดข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ ได้แก่ Gale Encyclopaedia of Science และ Encyclopaedia of World Biography
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มของ The Times และ Financial Times และ The Economist ตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มี Embargo และ ข้อมูลฉบับเต็มของ The New York Times ตั้งแต่ปี 1985 ถึงปัจจุบัน โดยอัพเดททุกวัน

ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2567


Gale Academic OneFile, provides millions of articles from over 17,000 scholarly journals and other authoritative sources—including thousands of podcasts and transcripts from NPR and CNN as well as videos from BBC Worldwide Learning. Gale Academic OneFile also offers more than 11,000 peer-reviewed journals and more than 8,000 in full text, full text of The Economist ranging from 1988 to the present (with no embargo), full text of The Times and Financial Times and full text of The New York Times from 1985 to present, updated daily.


 

 
2024 Gale Agriculture 55


Gale OneFile: Agriculture  ฐานข้อมูลวารสารทางด้านเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าถึงเนื้อหาวารสารที่เป็นปัจจุบันและมีสิทธิ์ซึ่งครอบคลุมการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2567


Gale OneFile: Agriculture, provides access to journals covering agriculture and its related fields. Researchers can access current and authoritative periodical content that spans the industry—from practical aspects of farming to cutting-edge scientific research in horticulture


 

 
2024 Gale Entrepreneurship 55


Gale OneFile: Entrepreneurship ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก, เคล็ดลับ, กลยุทธ์, และเรื่องราวความสำเร็จของธุรกิจที่มีการอัพเดททุกวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนธุรกิจและผู้ประกอบการ

ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2567


Gale OneFile: Entrepreneurship, provides insights, tips, strategies, and success stories. Users find more than 500 subject-appropriate, active, full-text periodicals, including: Beverage Industry, Black Enterprise, Economist, Entrepreneurship: Theory and Practice, HR Magazine, Real Estate Weekly, Restaurant Business, Tea & Coffee Trade Journal, and more.


 

 
2024 Environmental Studies 55

Gale OneFile: Environmental Studies and Policy  ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการสิ่งแวดล้อม สามารถค้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองที่หลากหลายจากชุมชนวิทยาศาสตร์, ผู้กำหนดนโยบาย, และผลประโยชน์ขององค์กรต่างๆ ได้ และอื่นๆ


ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2567

Gale OneFile: Environmental Studies and Policy, is a digital resource that answers inquiries about environmental concerns with coverage of more than 5.4 million articles from more than 300 journals and book reference content from Delmar, including Soil, Science, and Management; Introduction to Agronomy; Food, Crops, & Environment; Fundamental Soil Science; and more. 

 
gale science 60


Gale OneFile: Science, ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ในหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตใหม่ทุกวัน


ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2567

Gale OneFile: Science, provides access to scholarly journals and magazines covering the latest scientific developments. Key subjects covered by the database include biological sciences, computing, engineering, and technology.More than 350 full-text, non-embargoed journals are covered; updated daily, this collection includes more than 1.6 million articles to satisfy almost every scientific inquiry. Key subjects covered include the biological sciences, computing, engineering, and technology.


 

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate เป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจ ให้ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสาร นิตยสารและสิ่งตีพิมพ์ทางการค้า ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี, การบริหาร, การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการ และ การตลาด โดยให้ข้อมูลทั้งบทความวารสารวิชาการ กรณีศึกษา, รายละเอียดอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์ SWOT, รายงานการวิจัยตลาด, ความเห็นต่อสินค้า, ข่าว, Country Report, และ Video clips บทสัมภาษณ์ผู้นำและนักวิเคราะห์ธุรกิจ จาก Associated Press เป็นต้น
-- รายชื่อวารสาร (Journal Title List)

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

Business Source Ultimate works for your students like a solid business plan – it offers an unprecedented wealth of peer-reviewed, full-text journals and other resources that provide historical information and current trends in business that spark discussion on future developments and changes in the business world.


 

CAB Direct  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน

CAB Direct provides a Database publishes by CAB International, covering abstract and full text in Agriculture, Forestry, Food and Nutrition, the Environment, Veterinary Medicine and related disciplines. It contains over 4.5 Million Records, form over 10,000 applied life science journals, books, conference proceedings and other documents, and a comprehensive archive back to 1973.


 

econlit2

EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก
--จำนวนวารสาร : 3,031 ชื่อ

หมายเหตุ:
สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

EconLit™ with Full Text contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for nearly 600 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, and the four American Economic Journal titles). This database also contains many non-English full-text journals in economics and finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals.


 Emerald Management   ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management


หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 67

Emerald Management, E-journals from emerald publishing and provides access to 210 journal titles from 9 subject areas: 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]


 

engineer source
Engineering Source เป็นฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง และดรรชนีและสาระสังเขปของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการอีกเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

Engineering Source is the premier database for professionals and researchers across all engineering disciplines, including biomedical, civil, electrical, mechanical, environmental and software. It includes hundreds of full-text engineering journals, magazines and trade publications, plus books, conference papers and more.


หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. 65-31 ธ.ค. 67

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]


 

IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน 
จำนวนวารสาร : 510 ชื่อ

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 67

IEEE/IEE Electronic Library (IEL ) contains more than 2 millions full-page PDF images from the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE "eye-triple-E") and the Institution of Electrical Engineers (IEE). IEEE helps global advance in creating, developing, integrating, sharing, and applying knowledge about electrical engineering and information technologies and sciences from approximately 666,000 full-text conference papers, articles from transactions, proceedings, journals, and magazines from over 12,000 IEEE/IEE publications available since 1988 as well as all current IEEE technical standards. (5 Users)

[รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่บอกรับ-Title List]


 

National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลหนังสือ นิตยสาร แผนที่ รูปภาพและวิดีโอ จากสมาคม National Geographic ในหัวเรื่องด้าน Animals, Environment, History, People and Culture, Science and Technology สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1888-ปัจจุบัน และใช้งานบน Smart Phone ได้


ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567

National Geographic Virtual Library, This collection brings together a complete archive of National Geographic magazine – every page of every issue – along with a cross-searchable collection of National Geographic books, maps, images, and videos.


 

Sage Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Sage Publications โดยในปีปัจจุบัน สำนักหอสมุด มก. บอกรับวารสารจำนวน 741 รายชื่อ ครอบคลุมเฉพาะสาขา Social Science and Humanities เท่านั้น สามารถเข้าใช้วารสารฉบับเต็ม (Full-text) ได้ตั้งแต่ปี 1999- ปัจจุบัน

นอกจากนี้ สำนักหอสมุดยังคงบอกรับวารสาร 4 รายชื่อ ได้แก่ Food and Nutrition Bulletin, Journal of Feline Medicine and Surgery, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, และ Textile Research Journal 

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2567

SAGE Journals Online , a collection of online journals from Sage Publications. KU library now subscribed to 741 Journals (Social Sciences & Humanities) with full-text access from 1999-present.


 

ScienceDirect eJournals เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) โดยในปี 2565 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้งานวารสารได้ 5 สาขาวิชา จากการบอกรับของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) บอกรับ 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Computer Science, Engineering, Social Sciences และสำนักหอสมุด มก. บอกรับเพิ่มในสาขา Biochemistry สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน


ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67


ScienceDirect e-Journals is the online journal service of Reed-Elsevier and affiliated publishers. In 2022 The KU Library has a current license to access full-text of over 900 of the journal titles in 5 subjects, Agricultural and Biological Sciences , Computer Science, Engineering , Social Sciences and Biochemistry.

Full-text access: 2010-Present

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]


 

SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา  รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม
-->ตัวอย่างการสืบค้น

ระยะเวลาบอกรับ: 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567


SCOPUS is a comprehensive database for scientific, technical and medical information, containing approximately 14,000 titles titles from 4,000 publishers, and abstracts going back to 1966 . It provides searching capability, linking to full-text sources, cited references, saved search and alerting feature , and is the most comprehensive A&I database of scientific literature ever assembled. Full text links are available directly from the results list. (Click on “View at Publisher”: if KU Library subscribes to the title, the link should go directly to the full text of the article).


 

 

SpringerLink (E-journals) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 2,501 ชื่อ

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 67

SpringerLink(E-Journals), provides full-text journals from SpringerLink and offers free access to tables of contents and abstracts of journals and book series. The contents are divided into 11 subject areas,from where you can access a broad range of information, covering Science and Technology, Health Science, Medical Engineering and law. In addition to the contents, you can also find editorial information, instructions for authors, news, and links to other sites of interest on each journal's website. Full text is available from 1997 to present.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

Taylor & Francis Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลฉบับเต็มวารสาร 1,236 ชื่อเรื่องตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-ปัจจุบัน

จำนวนวารสาร : 1,236 ชื่อ


ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567

Taylor & Francis Journals, Provides access to over 1,236 online journals from the publisher Taylor & Francis. All articles are full text and each journal is searchable or browsable by issue.

Full-text available : 1997-Current


 

Wiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) จากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 930 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1998-ปัจจุบัน โดยรายการที่ปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาเต็มของเอกสารรายการนั้นๆได้

จำนวนวารสาร : 930 ชื่อ

Wiley Online Library provides online full text access to 930 journals. The journals cover a wide variety of disciplines including the health sciences, agricultural and animal sciences, business, economics, humanities, law, life sciences, medicine, physical sciences, psychology and the social sciences.

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri