Green Business (ธุรกิจสีเขียว)

 ผู้เรียบเรียง

ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Green Business (ธุรกิจสีเขียว) หมายถึงการบริหาร การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ เป็นภาพพจน์ที่ดีแก่ชุมชนและสังคมที่ควรที่จะได้รับการจัดการในรูปแบบที่ดีขึ้น กล่าวคือการดําเนินธุรกิจใดๆ ของหน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรจะต้องไม่ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสภาวะแวดล้อมโลก โดย Green Business ให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ 3 ประเด็นหลักที่สําคัญ ประกอบด้วย

People คือ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดต่อมนุษย์โลก

Planet คือ ผลกระทบที่จะต้องเกิดต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่อธรรมชาติของโลก

Profit คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการทําธุรกิจ

 

ตาม Mega Trend โลกเรื่องหนึ่งที่ถูกรายงานบนเว็บไซต์และการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งก็คือ “สิ่งแวดล้อม” สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกวัน โดยในทางเศรษฐกิจก็มีส่วนได้รับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้เพราะผู้คนจะสนใจใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

ภาคธุรกิจ          

การทำ Green Business (ธุรกิจสีเขียว) ควรเริ่มจากการมี culture มีกรอบความีคิดที่เป็น Green และต้องดำเนินการในระยะยาวจึงจะเห็นผล และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น Circular Economy หรือระบบการผลิตแบบหมุนเวียน โดยการนำสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่า และลดต้นทุน ถือเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม


ประชากรกลุ่ม Gen Z และกลุ่มที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีการตื่นตัวกับกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาวิจัยพบว่า คนกลุ่มนี้จะซื้อสินค้าที่มีความยั่งยืนโดยเนื้อแท้ของตัวผลิตภัณฑ์ และจะลาออกจากที่ทำงานถ้าไม่มีนโยบายรักษ์โลก โดยปัจจัยสำคัญของการเกิด Circular Economy คือการสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงกันของผู้ผลิตกับผู้บริโภคภาคประชาชนและสังคม

 

Trend - Green Business กำลังมาแรงทางผู้ประกอบการต้องปรับตัว มีการจัดการที่มีมาตรฐานการดำเนินการของภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจให้กลายเป็น “ธุรกิจสีเขียว ” มากขึ้น โดยมีการวางกลยุทธ์และกำหนดทิศทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน       ซึ่งสามารถทำได้หลายมิติในบริบทของแต่ละธุรกิจ การทําธุรกิจจะต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก เพราะการดูแลสังคมร่วมกับผลกำไรที่ได้รับก็จะเปลี่ยนผลกำไร และผลประโยชน์ที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยเช่นกัน เพราะผู้ที่เข้ามาส่งเสริมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ คือคนในสังคม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 INFOGreen Business

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ฐานเศรษฐกิจ. GCNT แนะ วิธีเปลี่ยนต้นทุนธุรกิจสีเขียว เป็นโอกาสเพิ่มรายได้ทำกำไร. สืบค้น 7 เมษายน 2565. Retrieved From https://www.thansettakij.com/economy/517776

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว, ภายใต้การสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กำไร. สืบค้น 7 เมษายน 2565. Retrieved From https://bit.ly/3uhQa1Q

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Green Business เทรนด์โลกมาแรง ปี 2022. สืบค้น 7 เมษายน 2565. Retrieved From https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=8196

กรุงเทพธุรกิจ. Live!! GO GREEN 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว. สืบค้น 7 เมษายน 2565. Retrieved From https://www.youtube.com/watch?v=m418MllqvMs

SME Knowledge Center. ธุรกิจสีเขียว (Green Business). สืบค้น 7 เมษายน 2565. Retrieved From http://thaifranchisedownload.com/dl/group247_7863_20171107151658.pdf

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Asamoah, G. K., Afum, E., Kusi, L. Y., Agyabeng-Mensah, Y., & Baah, C. (2022). Exploring the indirect role of green

business practices in transmitting eco-market orientation into positive organizational outcomes: an empirical study. Management of Environmental Quality: An International Journal, 33(2), 202-221. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=155341043&site=eds-live

Giannetti, B. F., Agostinho, F., Almeida, C. M. V. B., Zhifeng, Y., Gengyuan, L., & Hancock, L. (2022). Challenges and

Opportunities of Cleaner Production on Sustainable Development. Journal of Environmental Accounting & Management, 10(1), 1-5. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=154160923&site=eds-live

Lindgren, P., Knoth, N. S. H., Sureshkumar, S., Friedrich, M. F., & Adomaityte, R. (2021). "Green Multi Business

Models" How to Measure Green Business Models and Green Business Model Innovation? Wireless Personal Communications, 121(2), 1303-1323. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=egs&AN=153415811&site=eds-live

Naumova-Mihajlovska, K. H., Petroska-Angelovska, N., & Takovska, M. (2021). IMPORTANCE OF IDENTIFYING COST

MANAGEMENT IN GREEN BUSINESSES. Economic Development / Ekonomiski Razvoj, 23(1), 17-27. Retrieved fromhttps://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=154137255&site=eds-live

Sagaydack, J., Kharchenko, T., Kendus, D., Proshchalykina, A., Hrabar, M., & Chubuk, L. (2021). DEVELOPMENT OF

GREEN BUSINESS IN THE EU: OBSTACLES AND STATE SUPPORT. Journal of Management Information & Decision Sciences, 24(7), 1-8. Retrieved from https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151993762&site=eds-live


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri