20240130 NSTDA

นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการฐานข้อมูลที่มีให้บริการโดยห้องสมุดกลาง สวทช. ได้ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกรับไว้ให้บริการ รวมทั้งขอยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการที่ห้องสมุดกลาง สวทช. ได้ ผ่านความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. - STKS)

หมายเหตุ:

 • เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามตามระเบียบการให้บริการที่สำนักหอสมุด มก. และ ห้องสมุดกลาง สวทช. จัดทำร่วมกัน
 • นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอใช้บริการผ่านความร่วมมือทางวิชาการ ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์และค่าสำเนาเอกสาร และค่าบริการอื่นๆ

การใช้บริการฐานข้อมูลที่ห้องสมุดกลาง สวทช. บอกรับ

ฐานข้อมูลที่ ห้องสมุดกลาง สวทช. มีให้บริการ (เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกรับไว้ให้บริการ) ประกอบด้วย

 1. CredenData (https://data.creden.co)

ฐานข้อมูลบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร ของบริษัท ครีเดน เอเชีย จํากัด เป็นฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทยมากกว่า 1.6 ล้านบริษัท ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปและการติดต่อของบริษัทต่าง ๆ ข้อมูลผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ข้อมูลการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการจัดอันดับธุรกิจ

 1. Derwent Innovation หรือ DI (https://clarivate.com/products/ip-intelligence/patent-intelligence-software/derwent-innovation/)

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของบริษัท Clarivate Analytics ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั่วโลก รวมถึงแถบเอเชียแปซิฟิกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีความสามารถในการสืบค้นในรูปแบบต่างๆ ด้วย Smart Search นอกจากนี้ DI ยังมีชุดข้อมูลพิเศษ ชื่อว่า Derwent World Patent Index (DWPI) ที่มีการเขียนเนื้อหาในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับขึ้นมาใหม่ ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน Title, Abstract และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบค้นให้ออกเป็นรูปภาพ แผนที่แบบภูมิทัศน์ (Charts, ThemeScape Map)

 1. e-Journals (https://www.nstda.or.th/stks/stks-services/110-e-journals.html)

e-Journals เช่น American Chemical Society (ACS : 36 Online Journals), American Society for Microbiology : (ASM :11 Online Journals)

 1. Innography (https://clarivate.com/products/ip-intelligence/patent-intelligence-software/innography/)

โดยบริษัท Clarivate Analytics เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและคำถามเชิงธุรกิจได้ ครอบคลุม ข้อมูลสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลบริษัท การดำเนินคดีสิทธิบัตร ข้อมูลเอกสารอื่นที่ไม่ใช่สิทธิบัตร (Non-Patent Literature - NPL) และยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรม การตรวจตราการแข่งขัน การออกใบอนุญาต การดำเนินคดี และการตรวจสอบการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition - M&A)  ข้อมูลของ Innography ถูกคัดกรองและทำให้เป็นมาตรฐาน และถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง

 1. Innosabi Insight (https://www.questel.com/innovation/innovation-management-software/innosabi-insight/) *ใช้งานได้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ฐานข้อมูลนำเสนอภาพรวมข้อมูลทางธุรกิจ เช่น สภาวะการแข่งขัน ข้อมูลบริษัท โดยใช้ข้อมูลมากกว่า 50 ประเภท เช่น สิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ข้อมูลโครงการวิจัย ข่าวสารด้านธุรกิจ และข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่สืบค้นจากแหล่งสารสนเทศกว่า 500 แหล่งทั่วโลก แสดงผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีแบบภูมิทัศน์ (Technology Landscape) เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

 1. Mintel (https://www.mintel.com/)

Mintel คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมแนวโน้มตลาดทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต มีบทวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคใหม่ ๆ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงสถิติ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมจากทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลของส่วนผสม (Ingredient) ที่มีการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และโภชนาการ โดยมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญของ Mintel จากทั่วโลก วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน และครอบคลุมการใช้งาน Trendscape เครื่องมือระดมความคิดและค้นหาความสัมพันธ์ของ Trends

สามารถดูรายชื่อฐานข้อมูลที่สามารถขอใช้บริการจากห้องสมุดกลาง สวทช. ได้ที่ >> https://www.nstda.or.th/stks/online-database.html

วิธีการขอ Full-Text หรือเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์:

แจ้งความประสงค์ผ่านบรรณารักษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุณาติดต่อ คุณดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การขอยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือขอสำเนาเอกสารจากห้องสมุดกลาง สวทช.

สามารถสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดกลาง สวทช. ได้ที่ >>  https://www.nstda.or.th/library/opac/

วิธีการขอยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือขอสำเนาเอกสาร :

แจ้งความประสงค์ผ่านบรรณารักษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุณาติดต่อ คุณดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • รับและคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
 • ยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม / 1 ครั้ง / 1 คน
 • ระยะเวลาการยืม 14 วัน / 1 ครั้ง
 • กรณียืมเกินกำหนด มีค่าปรับ 5 บาท / 1 เล่ม / 1 วัน

นอกจากนี้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุดกลาง สวทช. ได้ (Map: https://maps.app.goo.gl/CNMj4gvJoDyQyFeq5 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน และแลกบัตรที่ทางเข้าห้องสมุดกลาง สวทช.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุณาติดต่อ คุณดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2940-5830-1 ต่อ 615785 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

News & Events

 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri