QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives QuickLinkh talk QuickLinkh activuties QuickLinkh Recovered 07

Regular Semester
Mon-Fri: 8.00am-6.30pm
Sat: 10.00am-6.00pm
Sun: Closed


View all opening hours


2ebook Digital Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Androidสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่านoff-line ในภายหลังได้ ปัจจุบันห้องสมุดจัดซื้อหนังสือจำนวน 191 ชื่อเรื่อง

จำนวนหนังสือ : 191  ชื่อ

A collection of 191 titles of thai ebooks in various subjects.


 

access engineer2020 80
Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-Books) และวิดีโอ (Video) มีหนังสือในฐาน มากกว่า 600+ ชื่อเรื่อง มีเครื่องมือและสื่อต่างๆ ที่กี่ยวข้องกับ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น Calculators, Curriculum maps, DataVis material properties ,Engineering News, Graphs, Tables , Tutorials แสดงผลเอกสารฉบับ เต็มในรูป PDF file On Web  [ใช้งานได้ในเครือข่าย มก. หรือ ผ่าน VPN เมื่ออยู่นอกเครือข่าย มก.]

Access Engineering is an engineering reference and teaching platform that delivers interdisciplinary engineering content integrated with analytical teaching and learning tools. Includes engineering textbooks, videos of engineering solutions, interactive graphs, and downloadable tables for data analysis. [Off-campus access available through VPN]


--
Access Engineering Tutorial

--AccessEngineering's DataVis

Trial: 3 Aug-30 Sept 2020


 

Audiobook Collection (EBSCOhost)ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) เพื่อยืมหนังสือ แล้วจึงติดตั้ง Mobile Application ชื่อ EBSCO Audiobooks  เพื่อใช้ในการฟังหนังสือเสียงที่ทำการยืมแล้ว โดยปัจจุบันกำหนดให้ยืมหนังสือได้นาน 1 วัน / เล่ม 

จำนวนหนังสือ : 30 ชื่อ

- Create a new Account 
- ดาวน์โหลดApp  [ iOS / Android ]
-
ตัวอย่างการสืบค้น

Audiobook Collection (EBSCOhost) , Provides access to 30 selected audiobook titles . User need to sign in or create account for borrow and download audiobook. Loan period is 24 hours / title.

 - Create a new Account 
-  Download App  [
iOS / Android ]
-  User Guide


 

CABI Animal Health and Production Compendium สารานุกรมโรคสัตว์และการผลิตสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์ (Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry)

CABI Animal Health and Production Compendium (AHPC), The AHPC is an encyclopedic, mixed-media, one-stop shop for information on animal diseases, their pathogens and vectors, as well as animal husbandry, genetics and nutrition of livestock and poultry species and breeds. In recognition of their close association, the Compendium links knowledge on health, disease, food safety and quality, and husbandry aspects of livestock and poultry production.


 

CABI Aquaculture Compendium สารานุกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Aquatic animal), สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด

CABI Aquaculture Compendium, An encyclopedic, mixed media resource covering all aspects of aquaculture. It addresses issues of aquatic animal and plant production, natural resources and environment, biodiversity, trade, food security and safety, poverty alleviation, livelihoods and much more.


 

CABI Crop Protection Compendium สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) แมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงที่นำโรคไปสู่พืช แมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชและวัชพืช (Weed)

CABI Crop Protection Compendium, The Crop Protection Compendium (CPC) is an encyclopaedic resource that brings together a wide range of different types of science-based information on all aspects of crop protection. It comprises detailed datasheets on pests, diseases, weeds, host crops and natural enemies that have been sourced from experts, edited by an independent scientific organization, and enhanced with data from specialist organizations, images, maps, a bibliographic database and full text articles.


 

CAB eBooks ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร (Agricultural) สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Sciences) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (Human Health, Food & Nutrition) สันทนาการและการท่องเที่ยว (Leisure and Tourism) พืชศาสตร์ (Plant Sciences) ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ.2008-ปัจจุบัน

จำนวนหนังสือ : 241 ชื่อ

CAB eBooks provides a unique opportunity to access CABI’s prestigious titles in an easy-to use format. Books are indexed and retrievable as chapters, ensuring that a search of available titles will return the most relevant results and save you valuable time.


 

CABI Forestry Compendium สารานุกรมทางด้านการวิทยาการป่าไม้หรือวนศาสตร์ วนเกษตร วิชาการรักษาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในด้านทำไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าที่มีผลกระทบต่อการรักษาป่าไม้

CABI Forestry Compendium, The Forestry Compendium is a compilation of knowledge on forestry. It has a comprehensive, worldwide coverage on tropical, subtropical, temperate and boreal tree species of major economic importance, and lesser-known species of local importance. It also covers in detail many of the pests that damage these trees. It is a reference tool, which provides a basis for informed selection of woody species for a variety of uses, including for trials in plantation, agroforestry and natural forest systems.


 

CABI Horticulture Compendium สารานุกรมครอบคลุมเนื้อหาด้านพืชสวน พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ให้ข้อมูลภาพ บรรณานุกรม บทความฉบับเต็มจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

CABI Horticulture Compendium, The Horticulture Compendium is a searchable compilation of knowledge on horticulture crops, including fruits, vegetables and commodity crops. It covers a global range of major horticulture crops together with lesser-known minor crop species of emerging importance. Key topic chapter-like articles compliment detailed crop datasheets and explore concepts such as food safety, harvesting and post-harvesting issues. Basic information is given on relevant pests that might damage these crops.


 

Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations.

จำนวนหนังสือ : 286 ชื่อ

Cambridge Books Online , This collection provides access to 286 e-book titles.The disciplines covered include: Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations.


 

 

EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) การเข้าถึงฉบับเต็มของหนังสือแต่ละเล่มดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Concureent user การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้ 7 วัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

จำนวนหนังสือ :9,815  ชื่อ

Download
- Acrobat Reader (อ่านไฟล์ PDF)
- Adobe Digital Edition (อ่านหนังสือแบบ Off-line)
- ตัวอย่างการสืบค้น

EBSCO eBook Collection (formerly NetLibrary), provides 5,962 electronic books subscribed by the Higher Education Commission and 3,400 publicly accessible eBooks covering a wide range of subject areas. Users can search the text for key terms or browse the table of contents and read the book online.


 Emerald eBook Series ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Series Collections สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสือชุด 103 ชื่อเรื่อง จาก 15 หัวเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านปริหารและการจัดการ ปี 2011 และปี 2012

จำนวนหนังสือ : 103 ชื่อ

Emerald eBook Series Provides access to 103 book series from 15 subject areas published in 2011-2012.


 Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) รวบรวมกรณีศึกษาด้าน business decision making and management development ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ปี 2011 และปี 2012

Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) is an online collection of peer-reviewed case studies focusing on business decision making and management development throughout key global emerging markets.

[Title List]


 

Gale Virtual Reference Library   ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในทุกๆ สาขาวิชา 

Gale Virtual Reference Library, Provides online access to full text of 59 reference works from Gale and other publishers. Books can be displayed in HTML with active hyperlinks, or as PDF facsimiles of pages from the original print edition. Individual titles are arranged by subject category and also appear in Search Tools. Searching can be done within an individual title, or across the entire collection.


 

human kinetics library 45

Human Kinetics Library คือ Platform ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) มากกว่า 150 รายชือ วีดีโอ (Video) มากกว่า 200 คลิป สาธิตการออกกำลังกาย การเคลือนไหวสรีระ ข้อมูลทีได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบไฟล์ HTML ผลิตโดยสำนักพิมพ์ Human Kinetics ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ในการผลิตตำราเรียนและหนังสืออ้างอิงทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [ใช้งานได้ในเครือข่าย มก. หรือ ผ่าน VPN เมื่ออยู่นอกเครือข่าย มก.]

** การสืบค้นผ่าน VPN


Human Kinetics Library provides more than 150 ebooks in html format, including textbooks, supplementary monographs and materials for practitioners, and over 200 instructional videos concerned with health, fitness and performance in sport and exercise. [Off-campus access available through VPN]


Trial: 3 Aug-30 Sept 2020


 

IET Digital Library  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering and Technology จำนวน 429 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979-2015 เนื้อหาครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่ Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables) , Control, Robotics & Sensors , Radar, Sonar & Navigation , Materials, Circuits & Devices , Telecommunications ,History & Management of Technology , Computing  สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

จำนวนหนังสือ : 429  ชื่อ

IET Digital Library, provides access to a collection of e-books published by the Institutionof Engineering and Technology, for those in the profession of Engineering and technology with concerned contents such as Circuits, Devices and Systems, Computing, Control Engineer, Electromagnetic Waves, and History & Management of Technology, etc. There are more than 429 titles of e-Books published during 1979-2015.


 


Oxford Scholarship Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. ได้จัดซื้อหนังสือจากฐานข้อมูลนี้แล้ว จำนวน 135 ชื่อเรื่อง

Oxford Scholarship Online , an eBook platform provides access to 135 eBooks titles published in full-text by Oxford University Press that have been purchased by the Kasetsart University Library.

=>Title List


 

Science Direct eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) กว่า 3,000 ชื่อเรื่อง โดยในปี 2562 สำนักหอสมุด มก. บอกรับ Science Direct e-books ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขา Health Sciences  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ pdf ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct 

จำนวนหนังสือทั้งจัดซื้อและบอกรับ : 24,722 ชื่อ

 Science Direct eBooks provides full-text access to over 3,000 e-books in all subject areas, which can be printed and saved as same as Science Direct journal articles.


 

 

SpringerLink (E-books) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink โดยเป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ จำนวน 1,528 ชื่อเรื่อง สำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดซื้อเฉพาะปีพิมพ์ 2009  จำนวน3,900 ชื่อเรื่อง และสำนักหอสมุด บางเขน จัดซื้อจำนวน 5,018 ชื่อเรื่อง

จำนวนหนังสือทั้งซื้อและบอกรับ : 12,478 ชื่อ

SpringerLink (E-books) , Provides access to full-text books more than 10,000 titles from 1988-present, covering a various subject areas. This collection can be accessed 24 hours a day, seven days a week with unlimited users.


 

 

Taylor & Francis eBooks ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 223 ชื่อเรื่อง

จำนวนหนังสือทั้งจัดซื้อและบอกรับ : 12,869 ชื่อ

Taylor & Francis eBooks include 223 titles of electronic books from Taylor & Francis Publisher, covers humanities, social sciences, behavioral sciences. Science and other related fields.


 

 

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ Veterinary Medicine โดยเป็นหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อจำนวน 711 ชื่อเรื่องและที่บอกรับรายปีสามารถเข้าใช้งานได้ 18,000 ชื่อเรื่อง

จำนวนหนังสือทั้งจัดซื้อและบอกรับ : 23,523 ชื่อ

=> รายชื่อหนังสือทั้งหมด

 Wiley eBooks, Wiley Online Library eBook platform provides access to 711 eBooks published by Wiley-Blackwell. The disciplines covered include: Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering, Psychology, Social & Behavioral Sciences and Veterinary Medicine.

=> Title Lists


 

World Scientific eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing  สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ เป็นต้น

จำนวนหนังสือ : 5,154 ชื่อ

World Scientific eBooks, Provides access to electronic versionof 5,154 book titles from World Scientific Publishing published in 2012. World Scientific eBooks covers 16 subject areas; - Asian Studies, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Economics and Finance, Engineering, Environmental Science, General Interest, Healthcare, Life Sciences, Materials Science, Mathematics, Medicine and Healthcare, Nanotechnology and Nanoscience, Nonlinear Science, Physics and Social Sciences.

 

Books Recommendation

 • คู่มือการทำธุรกิจบนไลน์

  คู่มือการทำธุรกิจบนไลน์

 • พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ

  พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ

 • พลังงานกับชีวิต

  พลังงานกับชีวิต

 • ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง

  ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง

 • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน

  แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • สมองสงสัย ใจตอบ

  สมองสงสัย ใจตอบ

 • งานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 : สร้างสรรค์งานวิจัย คุณภาพตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน

  งานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 : สร้างสรรค์งานวิจัย คุณภาพตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน

 • กิน Guidebook

  กิน Guidebook

 • แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

  แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

News & Events

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คู่มือแนะนำบริการ

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website