THE Impact Ranking : 2022 (Kasetsart University Library)

บริการสำหรับประชาชนของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสรรพื้นที่ ฟรี เพื่อให้บริการสำหรับประชาชนโดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาเพื่อบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย สรรพื้นที่เพื่อเปิดบริการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(Eco-Library) ให้บริการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม บริการหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หนังสือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หนังสือสำหรับเด็ก นิทาน หนังสือการ์ตูน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้ หนังสือแปล เรื่องสั้น นวนิยาย และวรรณกรรมเยาวชน เพื่อส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ecolibrary03 ecolib  

ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library) บริการพื้นที่อ่านและการใช้หนังสือและสื่อการเรียนรู้
เข้าใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ecolibrary03 ecolibrary03

การเข้าใช้ประโยชน์จากหนังสือและฐานข้อมูลได้โดยติดต่อบรรณารักษ์

 

                     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ecolibrary03 ecolibrary03
 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มก.  ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

 

             ฐานความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นฐานที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบไปด้วยบทความรู้ทั่วไป ผลงานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอน รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อเพื่อการเรียนรู้
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร เห็ด สมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไผ่ และการปรับปรุงดิน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  

pic1  pic2 
 คลังความรู้ดิจิทัล มก.  

 

นอกจากนี้สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังจัดเตรียมพื้นที่สำหรับประชาชนในที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งแบบประหยัดพลังงานภายใต้บรรยากาศสบายๆร่มรื่น เช่น ห้องสมุดในสวน สวนพฤษศาสตร์ ลานอเนกประสงค์ฯ

 

ecolib ecolib
 

ลานอเนกประสงค์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 gar gar2 
                                                                 พื้นที่นั่งอ่านห้องสมุดในสวน และลานอเนกประสงค์ ที่มีปลั๊กไฟ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต


ช่องทางการเข้าถึงบริการเพื่อประชาชน
 

          การให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับประชาชาชน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการโดยมีค่าใช้จ่าย รายละเอียดของบริการ ดังนี้

1.บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<)

         1) บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ

         2) บริการให้คำปรึกษาและช่วยการสืบค้นทางด้านการเกษตร โดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร และนักเอกสารสนเทศ

         3) บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ

         4) บริการช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

         5) บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

         6) บริการวีดีทัศน์ความรู้ทางวิชาการที่น่าสนใจโดยสำนักหอสมุด

         7) บริการไฟล์รูปภาพที่ถูกลิขสิทธิ์

         8) บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

2. บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่าย  ได้แก่ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<)

         1) บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

                  - บริการหนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ วารสารกึ่งวิชาการ วารสารทั่วไป จุลสาร หนังสือพิมพ์

                   -บริการห้องสมุดและมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด

         2) บริการไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (PDF File) ของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์

                   -บริการไฟล์เอกสารฉบับเต็มบทความวิชาการ

                   -บริการไฟล์เอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ในประเทศและต่างประเทศ

         3) บริการขอสำเนาเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

                   -บริการสำเนาเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ (ทั้งนี้ให้บริการตามเงื่อนไขที่สำนักหอสมุดกำหนด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน)

         4) บริการสแกนเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

         5) บริการยืมใช้คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Personal Computer)

วันและเวลาการเปิดบริการสำหรับประชาชน

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 8.30-20.00 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการ เวลา 10.00-18.00 น.
  • และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

 ช่องทางการติดต่อและขอรับบริการ >>Click<<


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri