decentralize

2 ทศวรรษ : ของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป / ธเนศวร์ เจริญเมือง,

เชียงใหม่ : สถาบัน Lannaissance, 2562

หนังสือ 2 ทศวรรษ : องการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป ชี้ชัดว่า การปกครองท้องถิ่นมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมไทย
และพัฒนาการเมืองไทย แนวทางการปฏิรูปสำหรับทศวรรษนี้ คือ จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว จัดการแบ่งเขตสมาชิกสภาใหม่ และองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับควรมีความเป็นอิสระมากขึ้น

Call No. JS7153.3.A3 .ธ152

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri