g power

ขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์อำนาจ การคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม G*Power / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

ตำรา ขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์อำนาจ การคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม G*Power เล่มนี้ประกอบด้วย 9 บท เกี่ยวกับ ตัวแปร ระดับมาตรวัดตัวแปร สมมุติฐาน
นัยสำคัญ ขนาดอิทธิพล (Effect size) อำนาจการทดสอบ (Power of test) การวิเคราะห์อำนาจ (Power analysis) ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร วิธีสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ
ข้อตกลงของสถิติพาราเมตริกและสถิติขั้นสูง การคำนวณขนาดตัวอย่างจากตารางขนาดตัวอย่าง การคำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง และการคำนวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power

Call No. HA29.5.T35 .บ434

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri