driving manual

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง / เนื้อหา นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ไพทูล แพนชัยภูมิ, กรุงเทพฯ : 
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563

หนังสือ คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง จัดทำขึ้นเป็นเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอบรมใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยาย เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์และพื้นที่จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณลักษณะของชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ระบบนิเวศแนวประการัง เช่นทรัพยากรก่อเกิดแนวประการัง ความสมดุลในระบบนิเวศ
แนวประการัง สิ่งมีชีวิต สายใยอาหาร ลักษณะโครงสร้างของแนวประการัง การใช้ประโยชน์และความสำคัญของแนวประการัง ความเปราะบางและแนวทางกานอนุรักษ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกียวข้อง และมาตรฐานการดำเนินกิจกรรม
ท่องเที่ยวน้ำ

Call No. GB468.81.T35 .ค416

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri