againt

ขัดขืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร, กมเลศ โพธิกนิษฐ, วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ บรรณาธิการ, พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563

ขัดขืน เป้นหนังสือรวบรวมบทความวิชาการที่เรียบเรียงจากบทสังเคราะห์งานวิจัยจำนวน 8 เรื่อง เพื่อเปิดพื้นที่ให้งานวิจัยทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาได้นำเสนอมุมมองและข้อค้นพบ ที่สะท้อนปรากฎการณ์และความจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยปัจจุบันในแง่มุมของอำนาจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และแนวคิดเรื่องการขัดขืนทางสังคมที่มีมานานแล้ว และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ โดยเฉพาะการขัดขืนของสามัญชนผ่านการแสดงออกและการกระทำ หนังสือเล่มนี้สะท้อนรูปแบบ
การต่อต้านขัดขืนที่หลากหลายที่ให้ความสำคัญกับมิติทางความคิดและวัฒนธรรมอำนาจเช่น ดนตรีฮิปฮอป, ไม่หนี ไม่หาย ไม่จ่ายคืน: วงเกลียวของควาเงียบและการขัดขืนของลูกหนี้ค้างชำระกยศ. , มานุายวิทยากับการเคลื่อนที่ของรถเร่
ในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

Call No. JC328.3 .ข114

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri