ทางเลือกของประเทศไทย / ศิริภูมิ, กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562

หนังสือ ทางเลือกของประเทศไทย ได้อธิบายให้เห็นสถานการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย ที่มีผ่านมามี 2 รูปแบบ คือ แบบ
parliamentarian Democracy ที่กำนดให้การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา เข้ามาใช้ทั้งอำนาจบริหารประเทศ และอำนาจนิติบัญญัติ อันก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น ธุรกิจการเมือง รัฐสภาไม่สามารถทำหน้าที่
ตรวจสอบ กำกับดูแลและควบคุมฝ่ายบริหารได้ เกิดความแตกแยกในหมู่คนไทย ดังนั้นรูปแบบที่ 2 คือ การปฏิวัติรัฐประหารจึงเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ เพื่อรักษาชาติให้อยู่ในความสงบ แต่การใช้
อำนาจบริหารโดยฝ่ายความมั่นคง มิได้ผ่านการตรวจสอบความคุมเช่นกัน นานาประเทศไม่ให้การยอมรับ และก็เกิดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงเสนอทางเลือกหรือรูปแบบที่สาม ที่ควร
เป็นการเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร(ที่ไม่ใช่ประมุขของรัฐ) นั่นคือการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างให้เกิดการแบ่งแยกอำนาจและวางดุลแห่งอำนาจสามทั้งสามอย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้รวบรวบมความ
ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นในโอกาสต่างๆ เช่น บทความเกี่ยวกับการเมืองและการสร้างชาติ (13 ตอน) บทความเรื่องคนไทยอย่าฆ่ากันเองเพราะนักการเมือง (4 ตอน) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรา
ควรเอาปิ้ปคลุมหัวเดินกันหรือยัง (9 ตอน)

Call No. Z7165.T35 .ศ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website