2statistic for area development 0002

สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / บุญเชิด หนูอิ่ม, ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการบูรณาการวิชาสถิติและศาสตร์ทางพื้นที่ในมิติทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โยเป็นการใช้สถิติในการอธบายปารกฎ
หารณ์เชิงพื้นที่ในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้ง การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนได้ผ่านตัวแผนที่และเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยหลักการสถิติ สถิติเชิงพื้นที่จึงเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น การค้า ธุรกิจ การลงทุนและการบริการ การป้องกันโรคระบาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ในโปรแกรม ArcGIS แบ่งออกเป็น 6 เครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบ การวิเคราะห์
Mapping Cluster การวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงพื้นที่การแสดงผล และการวิเคราะห์ Utilities

Call No. QA278.2 .บ431

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri