2statistic for area development 0002

สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / บุญเชิด หนูอิ่ม, ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการบูรณาการวิชาสถิติและศาสตร์ทางพื้นที่ในมิติทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โยเป็นการใช้สถิติในการอธบายปารกฎ
หารณ์เชิงพื้นที่ในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้ง การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนได้ผ่านตัวแผนที่และเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยหลักการสถิติ สถิติเชิงพื้นที่จึงเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น การค้า ธุรกิจ การลงทุนและการบริการ การป้องกันโรคระบาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ในโปรแกรม ArcGIS แบ่งออกเป็น 6 เครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบ การวิเคราะห์
Mapping Cluster การวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงพื้นที่การแสดงผล และการวิเคราะห์ Utilities

Call No. QA278.2 .บ431

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website