Chinese shrine in Bangkok

ศาลเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ / อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, กรุงเทพฯ : มติชน, 2561

หนังสือ ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ เล่มนี้ คืองานวิจัยที่ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าจีน ของคนจีนในแผ่นดินไทย ทั้ง 5 กลุ่มหลัก คือ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลำ กวางตุ้ง และแคะ
ที่มีความแตกต่างกันทางภาษา อาหาร ศิลปะการแสดง และประเพณีบางประการ งานวิจัยครั้งนี้เลือกเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และศึกษาศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1-5 เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมของชาวจีนแต่ละกลุ่ม อีกทั้งพิจารณาถึงอิทธิพลศิลปะอื่นๆที่มีผลต่อรูปแบบสถาปัตย กรรมศาลเจ้าของชาวจีนแต่ละกลุ่ม เนื้อหาแบ่งเป็นสามส่วนหลัก คือ
ภูมิหลังของชาวจีนและศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ รูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแต่ละกลุ่ม และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบศาลเจ้าของแต่ละกลุ่ม

Call No. BQ6337.B2 .อ12

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri