complex community research

วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562

หนังสือ วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา อธิบายวิธีคิดเชิงซ้อนในการทำการวิจัยชุมชน ซึ่งช่วยในการทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของ
ชุมชนท้องถิ่น แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคือแนวทางในการวิจัยความเคลื่อนไหวของชุมชน เพื่อเข้าใจในมิติต่างๆของวิธีคิดเชิงซ้อน 3 มิติคือ มิติของการแยกระดับความคิด
และหน่วยวิเคราะห์ มิติของการจัดระบบความคิดเชิงวิพากษ์ และมิติด้านวัฒนธรรม ส่วนที่สองคือแนวคิดพื้นฐานในการวิจัยชุมชน ในมิติความคิดเชิงซ้อน 3 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับ
โครงสร้าง แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจ และแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ และส่วนที่สามคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมกับศักยภาพของชุมชนไทย และพลวัตของชุมชนกับการพัฒนานมิติวัฒนธรรม

Call No. HN700.55.C6 .อ25 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri