Japaness quality people

การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น / วรินทร วูวงศ์ ... [และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

หนังสือเล่มนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย และเกิดประโยชน์กับคนไทยในการสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศชาติ ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ ภาพสะท้อนคนไทยจากทรรศนะของคนญี่ปุ่น เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ความสำนึกต่อ
หน้าที่การงาน การเคารพต่อกฎระเบียบ ความสะอาด การตรงต่อเวลา ความคาดหวังแบบญี่ปุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเด็นเรื่อง โรงเรียนและ
ครอบครัวญี่ปุ่นมีบทบาทต่อการสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างไร

Call No. LA1312 .ก27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri