information resources

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย / โดย เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์, 2562

หนังสือ แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลประกอบการทำงานมอบหมาย
ต่างๆ ทั้งนี้เพราะการศึกาาและการเรียนรุ้ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการแสวงหาความรุ้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาสารสนเทศและความรู้
เพื่อนำไปใช้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆคือ หนังสือ วารสาร ทรพยากรอ้างอิง งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และสิทธิบัตรและเอกสารมาตรฐาน

Call No. ZA3060 .ท59

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri