hotel marketing

การตลาดโรงแรม / มณฑกานติ ชุบชูวงศ์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ การตลาดโรงแรม เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐายของวิชาการตลาด เข้าใจแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม เนื้อหาเน้นเรื่อง
ความสำคัญของการตลาดโรงแรมในยุคที่มีการแข่งขันสูง จึงต้องใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดระดับจุลภาค เช่น องค์กร คู่แข่ง ตัวกลางทางการตลาด
ปัจจัยมหภาค เช่น คู่แข่งในอนาคต ประชากรศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า โครงสร้างการบริหารของฝ่ายการตลาดโรงแรม การแบ่งภาระ
หน้าที่ ส่วนปนะกอบการตลาดโรงแรมด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านต่างๆของการตลาดโรงแรม การวิจัยทางการตลาด แผนการตลาด

Call No. TX911.3.M3 .ม14 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website