2circulareconomy

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ปทุมธานี : กระทรวง, 2562

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตอน Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อ
ให้เห็นความสำคัญที่ประเทศไทยต้องดำเนินการภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลก เนื้อหานำเสนอควาหมายและความ
สำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศต่างๆ การขับเคลื่อนหลักการ 3Rs สู่ 5Rs แนวทางการจัดการขยะหรือของเสียด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการขยะ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมนุเวียน เทคโนโลยีฟื้นฟูและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

Call No. Q111 .ห15 ล.15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri