local government maqnagement

ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ / อรพินท์ สพโชคชัย ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย, กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือ ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ เล่มนี้รวบรวมหลักการต่างๆ เพื่อเป็นข้อคิดมำหรับผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่จะศึกษาและวิเคราะห์หลักในการบริหารงาน บริหารคน
บริหารทรัพยากรและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยการชนะทั้งสิบทิศ
คือการชนะตนเอง คือชนะใจตนเองและชนะในความไม่รู้ ชนะใจทีมงาน ทั้งฝ่ายการเมือง และผู้ใต้บังคับบัญชา ชนะใจประชาชน ชนะใจเครือข่าย ชนะการทำงานตามระบบราชการ ชนะ
ด้วยผลงานคุณภาพ และชนะด้วยความสุจริตโป่งใสตรวจสอบได้

Call No. JS7153.3.A2 .อ171 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website