2 wireless communication

การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด / วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563

โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปการณ์สื่อสารได้สารอื่นๆ เปป็นเครื่องมือหลักในสังคมปัจจุบัน และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนย่านความถี่ และความกว้างของแถบความถี่
การสื่อสารไร้สายร่วมกับการผลการป้อนกลับที่จำกัดหรือร่วมกับข้อมูลสถานะช่องสัญญาณที่จำกัดเป็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ความรู้พื้นฐานที่กล่าวถึงการ
พัฒนาของการสื่อสารไร้สาย ความสำคัญของการป้อนกลับของข้อมูลสถานะช่องสัญญาณจากเครื่องรับสัญญาณมาเครื่องส่ง ส่วนที่สอง คือ การป้อนกลับในช่องสัญญาณที่เครื่องส่ง
และรับสัญญาณมีสายอากาศเดียว และส่วนที่สาม คือ การป้อนกลับในช่องสัญญาณที่ซับซ้อน

Call No. TK5103.2 .ว37 2563

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri