global compact of regular migrartion

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย : ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ, กรุงเทพฯ :
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2562

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย : ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ จัดทำขึ้นด้วยเหตุผลว่าในโลกนี้มีประชากรากกว่า 70 ล้าน
คนที่ต้องพลัดพลากจากถิ่นที่อยู่ของตนเองด้วยหลากหลายสาเหตุ ปรากฎหารณ์การโยกย้านถิ่นเป็นปํญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทุกประเทศจึงเห้นว่าควรเริ่มแบ่งปัน
ภาระและความรับผิดชอบระหว่างกัน โดยเริ่มจัดประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2559 โดยมีประเทศไทยร่วมกับอีก 192 ประเทศรับรอข้อมติที่ 71/1 เรื่องปฏิญญานิวยอร์คสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยก
ย้ายถิ่น ซึ่งระบุให้มีการจัดทำข้อตกงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global compact on Rfugees - GCR) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ
และปกติ (Global Compact for Safe, orderly and Regular Migration - GCM) และเป็นสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2562 ข้อตกลงระหว่างประเทศว่ด้วยผู้ลี้ภัยประกอบด้วย บทนำที่กล่าวถึง
สถานการณ์และแนวทางการใช้ความคุ้มครอง และวัตถุประสงค์การทำข้อตกลง กรอบการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครอง และแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเพื่อให้สามารถนำไป
ใช้ได้จริง

Call No. HV640 .ข19

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri