‘Sustainable Travel: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’

 ผู้เรียบเรียง

ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ

 

Sustainable Travel หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และการรองรับของธรรมชาติที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เจ้าของท้องถิ่นผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปกป้อง รักษาและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลัง     รวมไปถึงการตอบสนองความจำเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

 

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวทาง SDGs 

จากการผ่อนปรนมาตรการทางด้านการท่องเที่ยว หลาย ๆ ประเทศได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้มากขึ้นภายหลังจากสถานการณ์วิกฤต Covid - 19 นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มตอบรับการท่องเที่ยวที่เติมเต็มความหมายให้กับชีวิตและมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เมื่อมีโอกาสออกเดินทางความยั่งยืนจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว การจองที่พัก และออกแบบแผนการเดินทางที่ส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยผลสำรวจจาก Booking.com พบว่านักเดินทางชาวไทยกว่า 90% มีแนวโน้มการเลือกที่พักแบบยั่งยืน และกว่า 44% ตั้งใจเลือกที่พักแบบรักษ์โลกเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในแนวทางรักสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs)

 Trend การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเป็นแค่การเดินทางที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบและดูแลปกป้องธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนที่พัก ลักษณะของการเดินทาง และเลือกจุดหมายปลายทางที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยผลสำรวจจากรายงาน Sustainable Travel Study ล่าสุดปี 2022 พบว่านักท่องเที่ยวให้น้ำหนักกับองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

  • ● 69% ของนักท่องเที่ยวมองหา Trip ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ● 66% ของนักท่องเที่ยวต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
  • ● 65% ของนักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นชุมชน
  • ● 52% ของนักท่องเที่ยวอยากไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

 

pp

 

โดยตัวแปรสำคัญที่นักท่องเที่ยวเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือ “ความจริงใจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และการดำเนินงานต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกเดินทางภายใต้เงื่อนไขการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก 3 ตัวแปร ได้แก่

  • ● Clarity: ความชัดเจน  การนำเสนอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงต้อง “สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย”
  •   ●   Authenticity: ความถูกต้อง  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง
  • ● Value: คุณค่า  นักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพราะคาดหวังถึงความคุ้มค่าและผลกระทบเชิงบวกที่เป็นไปได้จริงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถูกกล่าวถึงและมีบทบาทสำคัญในโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างงานจำนวนมหาศาล แต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น จึงเป็นสาเหตุให้โลกเน้นย้ำให้มีการจัดการท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็น ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในแนวทางรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ ESG (Environment, Social, และ Governance) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในปัจจุบัน

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรุงเทพธุรกิจ. รู้ก่อนใคร! 5 เทรนด์ท่องเที่ยวปี 66. สืบค้น 8 ธันวาคม 2565. Retrieved From

https://today.line.me/th/v2/article/BEwvwPz

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน.). การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. สืบค้น 8 ธันวาคม 2565. Retrieved From

https://www.adt.or.th/page/sustainable-tourism/en

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว - TAT Academy, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. Expedia “ชี้” นักท่องเที่ยว

“เอาจริงเรื่องสิ่งแวดล้อม”. สืบค้น 7 ธันวาคม 2565. Retrieved From https://tatacademy.com/th/articles/article/21761c16-9274-4eb9-8e48-5fae828f79be?fbclid=IwAR0U8CD49lw4N0mx4Bztk7-7x0I8w1R0GVYWD8GRFHml0IggLRKxOAKbPb4

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Centre for SDG Research and Support: SDG Move).

SDG Vocab | 41 – Sustainable Tourism – การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. สืบค้น 8 ธันวาคม 2565. Retrieved From https://www.sdgmove.com/2021/07/31/sdg-vocab-41-sustainable-tourism/

Salika – Knowledge Sharing Space, จากทางเลือกสู่กระแสหลัก Expedia ฟันธง เทรนด์การท่องเที่ยวยั่งยืน จะโตไม่หยุด

หลังวิกฤตโรคระบาดคลี่คลาย. สืบค้น 7 ธันวาคม 2565. Retrieved From  https://www.salika.co/2022/05/02/expedia-sustainable-tourism-trend-2022/

 

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Carvache-Franco, M., Contreras-Moscol, D., Orden-Mejía, M., Carvache-Franco, W., Vera-

Holguin, H., & Carvache-Franco, O. (2022). Motivations and Loyalty of the Demand for Adventure Tourism as Sustainable Travel. Sustainability (Switzerland), 14(14). Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85136351728&site=eds-live

Dos Reis, R. A., Grant-Muller, S., Lovelace, R., & Hodgson, F. (2022). Different people, different incentives?

Examining the public acceptance of smartphone-based persuasive strategies for sustainable travel using psychographic segmentation. International Journal of Sustainable Transportation, 16(1), 1-21–21. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85096104729&site=eds-live

He, L., Li, J., & Sun, J. (2021). How to promote sustainable travel behavior in the post COVID-19 period: A

perspective from customized bus services. International Journal of Transportation Science and Technology. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S2046043021000836&site=eds-live

Kumagai, J., & Managi, S. (2020). Environmental behaviour and choice of sustainable travel mode in urban

areas: comparative evidence from commuters in Asian cities. Production Planning & Control, 31(11/12), 920–931. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145036157&site=eds-live

Moriarty, Patrick. 2022. “Making Urban Travel Sustainable: Travel Reductions Are Needed.” Cleaner

Production Letters 3 (December). Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S2666791622000082&site=eds-live

 

 

 

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri