Sustainable Packaging: บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ผู้เรียบเรียง

ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ

         

              Sustainable Packaging: บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุทดแทนที่สร้างผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม มีมลพิษน้อยที่สุดในด้านการผลิต การขนส่ง และการรีไซเคิลตลอดวงจรอายุของวัสดุนั้น ได้แก่ เส้นใยที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวัสดุรีไซเคิลที่ได้การรับรองว่ามาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถขึ้นรูปลักษณะต่างๆ มีความปลอดภัยและการป้องกันที่เทียบเท่ากับพลาสติกและมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการทำป่าไม้และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนด้วย โดยบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

 

สาเหตุที่ Sustainable Packaging: บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนกำลังกลายเป็น Trend ของโลก

  1. โลกของเราต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เนื่องจากพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะระยะยาวในระบบนิเวศ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสามารถช่วยยับยั้งวงจรความน่ากลัวเหล่านี้ได้
  2. มีการบังคับลดจำนวนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในหลายๆ ประเทศ โดยสหภาพยุโรป (EU) ได้ร่างข้อบังคับยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในปี 2019
  3. ผู้บริโภคชอบที่จะเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนตอนได้รับสินค้า
  4. บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสามารถปกป้องสินค้าได้เป็นอย่างดี
  5. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  6. โมเดลธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคและผู้ถือหุ้นมีความตระหนักในปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจได้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนควรเริ่มที่ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้หลักการ 4R ดังนี้

     Reduce            การลดปริมาณการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม

     Reuse              การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งกับการบรรจุผลิตภัณฑ์เดิม หรือการนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์อื่น ทำให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า

                           และช่วยลดปริมาณขยะ  บรรจุภัณฑ์ได้

     Renewable      การใช้พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้

     Recycle           การผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

       ปัจจุบันเทรนด์ของผู้บริโภคตื่นตัวเรื่องการบริโภคที่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งแรงกระตุ้นที่สำคัญให้หลายธุรกิจแสดงจุดยืนในสินค้าและบริการของตนเอง โดยงานวิจัยของ Trivium Packaging ระบุว่า ผู้บริโภคในสัดส่วน 74%  พร้อมที่จะจ่ายมากขึ้นกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นอันตรายสำหรับ Brand (แบรนด์) ที่มีการปรับเปลี่ยนสู่บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนหรือ Sustainable Packaging ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสะท้อนถึงนวัตกรรมและแนวคิดความรับผิดชอบมากพอๆ กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใน Brand (แบรนด์) สามารถเชื่อมโยงกับฐานลูกค้าที่ชอบนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งและมีการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งส่วนนี้แบรนด์ก็จะได้ประโยชน์ในขณะเดียวกัน อาทิเช่น เนสท์เล่ ประเทศไทยมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตปลอดขยะให้คนรุ่นต่อไป โดยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 ซึ่งในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่ในไทยกว่า 90% สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น หลอดกระดาษโค้งงอได้ที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ UHT ซึ่งทดแทนการใช้หลอดพลาสติกกว่า 500 ล้านหลอดในปี 2021 บรรจุภัณฑ์แบบ Monostructure ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทเดียวกัน และสามารถนำไปรีไซเคิลได้เป็นครั้งแรกของโลก

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. เทรนด์บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่มาแรงในปี 2566. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2566. Retrieved From

            https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/954193/954193.pdf&title=954193&cate=414&d=0

 

วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย. Thai Packaging Newsletter. บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน Sustainable Packaging. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2566.

           Retrieved From https://bit.ly/3YivNhD

 

SD Thailand. ผู้บริโภคอเมริกา 66% ใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน 80% เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อม 6 เทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่น่าจับตามองในปี 2566. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2566.

           Retrieved From https://www.sdthailand.com/2023/01/opportinity-of-growth-and-trend-of-sustainable-packaing/

 

Marketeer Today. เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2566.

           Retrieved From https://marketeeronline.co/archives/237258

 

Techsauce Knowledge Sharing. เทรนด์ Sustainable Packaging เมื่อผู้ผลิตอุปกรณ์หันมาเลือกใช้วัสดุรักษ์โลก. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2566.

           Retrieved From https://techsauce.co/sustainable-focus/sustainable-packaging-trends-in-the-consumer-electronics-industry

 

Trayak Sustainability Start Here. Sustainable Packaging Trends in the Consumer Electronics Industry. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2566.

           Retrieved From https://trayak.com/sustainable_packaging_trends_consumer_electronics

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Asim, Z., Wahaj, M., Raza, A., Abul Hasan, S., Siddiqui, S. A., Shamsi, I. R. A., Aladresi, A., Sorooshian, S., & Seng Teck, T. (2022).

            Significance of Sustainable  Packaging: A Case-Study from a Supply

            Chain Perspective. Applied System Innovation, 5(6). Chen, W.-W., Zhang, B.-Y., & Weng, Z. (2022).

            https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0- 85144642041&site=eds-live

Charm Factors Extraction of Sustainable Packaging Attractiveness Based on Miryoku Engineering. 2022 15th International

            Symposium on Computational   Intelligence and Design (ISCID), Computational Intelligence and Design (ISCID),

            2022 15th International Symposium on, ISCID, 151–154.         

            https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edseee&AN=edseee.10029602&site=eds-live

HOSU, A.-I., GLOGOVEȚAN, A.-I., & POCOL, C. B. (2022). Consumers’ Perceptions of Food Sustainable Design Packaging:

            A Systematic Literature Review. Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development, 22(2), 407–415.

              https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=158046117&site=eds-live

Jain, P., & Hudnurkar, D. M. (2022). Sustainable packaging in the FMCG industry. Cleaner and Responsible Consumption, 7. 

              https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S2666784322000298&site=eds-live

Sustainable Packaging Innovation: the Future is Now: The implications of recent beauty partnerships will reshape packaging

              in the years to come; but viable innovations are available today. (2022, October 1). Global Cosmetic Industry, 190(9), 14. 

              https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.727505104&site=eds-live

 

 

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri