Sustainnovation: นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

 ผู้เรียบเรียง

ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด

นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ

            Sustainnovation หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน คือการผสมผสานกันระหว่าง “Sustainability และ Innovation” ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center: RISC)  ได้ให้ความหมายของ Sustainnovation ว่าคือการรวมกันของความคิดระหว่าง Sustainability กับ Innovation โดย Sustainability (ความยั่งยืน) คือการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการกับระบบนิเวศน์ สังคม วัฒนธรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วน Innovation (นวัตกรรม) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ต้องใหม่ 2) ใช้งานจริง และ 3) มีประโยชน์อย่างชัดเจน  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า Sustainnovation หมายถึง เทคโนโลยีหรือแนวทางใหม่ที่นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนที่สามารถเอื้อประสิทธิผลได้จริงในทุกระดับ โดยนวัตกรรมที่พบในชีวิตประจำวันที่ว่ายั่งยืนเพราะเป็นการพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ และจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน นั่นคือการทราบและสัมผัสกับปัญหาโดยตรงจึงต้องพยายามแก้ให้ตรงจุด ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกต่างร่วมมือกันพัฒนา Sustainnovation ให้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลในหลายมิติ สร้างความเข้าใจเพื่อนำไปพัฒนาต่อ พร้อมช่วยผลักดันและสร้างความตระหนักเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างนวัตกรรมการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนที่แสดงความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหารอบด้านจาก Trend นวัตกรรมทั่วโลกดังนี้

              1. Health & Wellness (สุขภาวะ) นวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ช่วยส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ Fresh Air ที่พัฒนาโดย RISC และ EEC Engineering Network ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักสุขภาวะ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และมีระบบหมุนเวียนอากาศที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้อง

             2. Environment (สิ่งแวดล้อม) นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น Artificial Photosynthesis หรือเทคโนโลยีการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการนำคาร์บอนไดออกไซด์มารีไซเคิลให้เป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้

             3. Resource management (การจัดการทรัพยากร) นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น CloudFisher หรือที่ดักหมอก เทคโนโลยีที่ทำขึ้นเพื่อคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรือภูเขาให้สามารถเปลี่ยนหมอกให้เป็นน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยหรือนำไปใช้งานด้านอื่นได้

             4. Energy (พลังงาน) นวัตกรรมด้านพลังงาน นำเสนอแนวทางการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ในอนาคต เช่น Solar Glass นวัตกรรมกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งถ้าหากมีการนำมาใช้ในสิ่งปลูกสร้างประเภทตึกสูงก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถนำพลังงานมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์

             5. Transportation (การขนส่ง) นวัตกรรมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาขยะ ลดแนวโน้มของการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Active Mobility) เช่น CERO E-Tricycle จักรยาน 3 ล้อที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางกายภาพให้สามารถเคลื่อนที่และมี Active Lifestyle ได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกาย

            6. Food consumption (การบริโภคอาหาร) นวัตกรรมด้านการบริโภคอาหาร สร้างทางเลือกด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน รวมถึงตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เช่น Tômtex เทคโนโลยีการผลิตเครื่องหนังจากวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากกาแฟและเปลือกอาหารทะเล ทำให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทาน เพิ่มสีและลวดลายได้หลากหลาย

 

sustainnovation 1 1

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

ปาริชาติ บุญเอก, กรุงเทพธุรกิจ. รู้จัก 'Sustainnovation' นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน For All Well-Being. สืบค้น 23 มีนาคม 2566. Retrieved

              From https://www.bangkokbiznews.com/environment/1057026

 

ต่อทอง ทองหล่อ, PROPHOLIC. “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” คืออะไร? ร่วมอัปเดตเทรนด์ความรู้ไปกับหนังสือ “Sustainnovation: Innovation

              for a Better World” จากศูนย์วิจัย RISC by MQDC. สืบค้น 24 มีนาคม 2566. Retrieved From https://bit.ly/3ZcSAet

 

House Ideas, Baanlaesuan. รู้จัก Sustainnovation เปลี่ยนโลกอย่างยั่งยืน. สืบค้น 24 มีนาคม 2566. Retrieved

              From https://www.baanlaesuan.com/288312/ideas/house-ideas/sustainnovation-2

         

Ju Young Lee, Network for Business Sustainability. What is Sustainable Innovation?. สืบค้น 24 มีนาคม 2566. Retrieved From 

               https://nbs.net/what-is-sustainable-innovation-and-how-to-make-innovation-sustainable/

 

TCDC (Thailand Creative & Design Center). ทำความรู้จัก Sustainnovation นวัตกรรมแห่งความยั่งยืนเพื่อเราและโลก. สืบค้น 24 มีนาคม

              2566. Retrieved From https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=33839&lang=th             

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Calic, G., Shevchenko, A., Ghasemaghaei, M., Bontis, N., & Ozmen Tokcan, Z. (2020). From sustainability

           constraints to innovation : Enhancing innovation by simultaneously attending to sustainability and commercial imperatives.

           Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 11(4), 695–  715. 

           https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?

           direct=true&db=edsemr&AN=edsemr.10.1108.SAMPJ.02.2019.0084&site=eds-live

 

Environmental sustainability innovation: Leading companies in plant-based milk substitutes for the consumer industry.

           (2023, February 16). Just-Drinks.Com. https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?

           direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.737460752&site=eds-live

 

 Khan, A. J. ( 1 ), Ul Hameed, W. ( 1 ), Iqbal, J. ( 1 ), Shah, A. A. ( 2,3 ), Tariq, M. A. U. R. ( 4,5,6 ), & Ahmed, S. ( 7 ). (2022).

            Adoption of Sustainability Innovations and Environmental Opinion Leadership: A Way to Foster Environmental

            Sustainability through Diffusion of Innovation Theory. Sustainability (Switzerland), 14(21). 

            https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?

            direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85148100921&site=eds-live

 

Maletič, M., Gomišček, B., & Maletič, D. (2021). The missing link: sustainability innovation practices, non- financial performance

            outcomes and economic performance. Management Research Review, 44(11), 1457–1477.

            https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?

            direct=true&db=edsemr&AN=edsemr.10.1108.MRR.09.2020.0562&site=eds-live

 

Sustainability, innovation, and organization in business : The importance of adapting to changing markets. (2022). Strategic

            Direction, 38(11), 39–41. 

            https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?

            direct=true&db=edsemr&AN=edsemr.10.1108.SD.09.2022.0106&site=eds-live

 

            

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri