นวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-waste)  และเทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะ

ผู้เรียบเรียง

ชนารัตน์ บุณยรัตพันธุ์

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ ฝ่ายบริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยะ นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโลกก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างมาก ยิ่งประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นมากเท่าใด ขยะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย หากพื้นที่ใดมีการบริหารจัดการขยะได้ดี พื้นที่นั้นย่อมได้เปรียบ แต่ส่วนใหญ่มักยังคงเป็นเพียงการรณรงค์ขอความร่วมมือเท่านั้น ยังไม่ได้มีมาตรการจริงจังเท่าใดนัก ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการพยายามบริหารจัดการด้วยวิธีการที่ดีขึ้นต่างๆ มากมาย รวมถึงการนำนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-waste) มาใช้ และเริ่มมีการหันไปให้ความสนใจกับตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ที่อาจเป็นการช่วยลดขยะได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ซึ่ง 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำลังพัฒนาไปควบคู่กัน

ที่มา thairath.co.th

ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การลดใช้ขยะพลาสติกไปยัง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยที่จัดไปแล้ว ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดน่านและลำปาง ในช่วงวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ ส่วนครั้งที่ 3 จะไปจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งที่ 4 ที่ภาคกลาง ภายในปี 2566 นี้ ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกรอบของแผนการจัดการด้านขยะพลาสติก ในระยะที่ 1 ช่วงปี 2563 – 2565 และระยะที่ 2 คือช่วงปี 2566 - 2570

            ทั้งนี้ จากปัญหาขยะพลาสติกที่มีอย่างท่วมท้น และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก ทำให้หลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และพยายามทำให้เกิดเป็นนโยบาย การใช้พลาสติกใหม่ในธุรกิจเป็นศูนย์ (Plastic Neutrality) ให้ได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในระดับโลก ซึ่งหลักการของโปรแกรม Second Life ที่เกิดขึ้น คือ รวบรวม รีไซเคิล แล้วนำขยะพลาสติกที่ยังใช้ได้อยู่ กลับมาใช้ใหม่ ไม่ได้ให้ใช้เพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มงานให้กับผู้คนในละแวกนั้น ให้ได้มีงาน มีเงินเพิ่มขึ้นจากอาชีพเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในประเทศไทยก็คือ การที่ยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะที่ชัดเจน มีเพียงการขอความร่วมมือไปยังชุมชนเท่านั้น โดยลักษณะการคัดแยกขยะของชุมชนนั้น จะแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะที่มีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และขยะเปียก ซึ่งวิธีการกำจัดขยะที่น่าสนใจคือ การใช้ “กระบวนการทางวิศวกรรม” เข้ามาช่วย เป็นต้นว่า นำขยะมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งปัจจุบันขยะต่างๆ ถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ในการกำจัดขยะที่เกิดผลดีและมีประสิทธิผล อีกทั้งวิธีการนี้ยังมีส่วนช่วยในการลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ ปริมาณขยะที่อาจกำจัดไม่ทัน เป็นต้น อีกทั้งขยะบางส่วนยังสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างต่างๆ ได้ เช่น การทำถนน ผนังกั้นต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้าง โดยสิ่งที่สภาวิศวกรได้เล็งเห็นและต้องการให้ประชาชนร่วมตระหนักนั้น คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้สิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยเฉพาะจากการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง รวมไปถึงการรณรงค์ให้ใช้เอกสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้น้อยลง เพื่อเป็นการลดปริมาณ และส่งเสริมให้หันไปใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

            นอกจากปัญหาขยะที่ต้องมีการหาวิธีบริหารจัดการแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เทรนด์ของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในปี 2023 นี้ ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยอาจกลายเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการขยะในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าควรทำควบคู่กันไปกับนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-waste) โดยมีดังนี้

  1. RISE OF THE CAN การกลับมาของกระป๋อง

               รูปแบบใหม่นี้ อาจไม่ใช่การใช้กระป๋องเป็นเพียงบรรจุภัณฑ์ธรรมดาๆ เท่านั้น แต่กลายเป็นมีการพัฒนาให้ใส่สินค้าที่ไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่อาจเป็นของใช้ที่ต้องการเน้นความแตกต่าง สร้างสรรค์มากขึ้น

  1. PACKAGING AS THE PRODUCT บรรจุภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์

               เป็นการปรับเปลี่ยนให้บรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์คือตัวเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์หุ้มห่ออีกชั้นหนึ่ง แต่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสมือนเป็นบรรจุภัณฑ์ภายในตัวมันเอง ถือเป็นความสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยประหยัดทรัพยากรเพิ่มขึ้น และลดปัญหาขยะลงได้

  1. BOLD IS KING น้อย เรียบ ชัด

               กล่าวคือ เป็นการพัฒนาการใช้สี โลโก้ ให้กับแบรนด์ หรือตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากเดิม

  1. DIVERSITY AND INCLUSIVITY / DESIGN FOR GOODS การออกแบบเพื่อสังคม

               เป็นการเริ่มออกแบบให้ตรงกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ทั่วไป เช่น อายุ เพศ ชาติพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งถือเป็นการออกแบบเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

  1. CRAFT AND DETAILING โหยหารายละเอียด

               เป็นการเน้นสร้างรายละเอียดต่างๆ ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค

  1. NEXT LEVEL SMART PACKAGING อีกขั้นของสมาร์ทแพคเกจจิ้ง

               เป็นลักษณะที่เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ” กล่าวคือ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเรื่องราวที่เชื่อมโยง หรือมีความซับซ้อนดูน่าสนใจมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

  1. ICONIC & VISUAL IDENTITY อัตลักษณ์ต้องมา

               เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือสินค้า ทำให้ดูน่าจดจำเพิ่มขึ้น

  1. BACK OF PACKAGING ด้านหลังฉลากที่สำคัญ

               เป็นการทำให้ฉลากมีพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความผูกพันกับแบรนด์หรือสินค้าให้มีเพิ่มขึ้น

  1. SUSTAINABILITY IS NOT A TREND สิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่กระแสอีกต่อไป

               เป็นการเน้นความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นใน 3 ลักษณะคือ ลด เปลี่ยน บอกต่อ เพื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ดังเช่น การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

  1. GLORY OF THE BRAND STORY เรื่องราวที่รุ่งเรือง

                เป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้มีมากกว่าแบรนด์อื่น ๆ ที่เคยมีมา สร้างความแตกต่าง ให้เกิดความสนใจและน่าจดจำ

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรุงเทพธุรกิจ. (2566). ทำอย่างไร เมื่อไทยพบ “ขยะทะเล” ตกค้างชายฝั่งกว่า 444 ตัน. สืบค้นจาก

            https://www.bangkokbiznews.com/environment/1047688

กรุงเทพธุรกิจ. (2566). ลดขยะพลาสติกแก้วิกฤตขยะพลาสติกทั่วโลก. สืบค้นจาก

            https://www.bangkokbiznews.com/environment/1047799

คมชัดลึก ออนไลน์. (2566). เดินหน้าลุย 4 ภูมิภาค รณรงค์ การจัดการขยะพลาสติก และขยะอาหาร. สืบค้นจาก

            https://www.komchadluek.net/news/society/542062

Admink (นามแฝง). (2566). ส่อง 10 เทรนด์ “บรรจุภัณฑ์” มาแรงปี 2023 เพิ่มมูลค่าให้สินค้า เตะตา โดนใจ ใส่ใจสังคม.

            สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2023/01/prompt-design-10-packaging-trend-2023/

MReport. (2566). ปัญหาขยะในไทยต้องเริ่มบูรณาการ “มายด์เซ็ต” ผุดเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมแก้วิกฤต. สืบค้นจาก

            https://www.mreport.co.th/news/industry-movement/301-solve-the-waste-problem-in-thailand-must-

            begin-at-mindset-with-engineering-technology

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Argun, Y. A. & Bilgin, M. (2023). Waste Characterization of Karaman Province and Determination and

            Comparison of Individuals' Waste Approaches. Journal of the Institute of Science & Technology,

            13(1): 179-191. Retrieved from https://rb.gy/733ph

Blumhardt, H. & Prince, L. (2022). From Lines to Circles reshaping waste policy. Policy Quarterly, 18(2): 71-80.

            Retrieved from https://rb.gy/r9nm9

Cherrier, H. & Türe, M. (2023). Tensions in the Enactment of Neoliberal Consumer Responsibilization for Waste.

            Journal of Consumer Research, 50(1): 93-115. Retrieved from https://rb.gy/511wq

Dziekański, P.; Pawlik, A.; Wyszkowski, A.; Prus, P.; Maitah, M. & Wrońska, M. (2023). Zero Waste as a

            Determinant of Shaping Green Economy Processes on the Example of Communes of Eastern Poland

            in 2010–2020. Energies, 16(1): 1-24. Retrieved from https://rb.gy/36gp9

Mallory X. Z. (2022). Waste in Zero-Waste Households: The Power of Materials and Norms in Everyday

            Consumption. Worldwide Waste, 5(1): 1-15. Retrieved from https://rb.gy/u9006


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri