ประเมินความพึงพอใจ

KU NRCT TSRI CUPT


ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 (หน้า 20-20)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 (หน้า 13-14)

 2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
  แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์
  บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2557

 3. แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ว.พ.04
 4. รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.2556
 5. รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลของ TCI
 6. ค่า Impact Factor วารสารไทย
 7. Beall's List คืออะไร


สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562)
   รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ2562

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
   
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 5. รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.2556

 6. หนังสือของ สกอ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 

ผู้รับทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

       1. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

           1.1 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

           1.2 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

           1.3 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

           1.4 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

           1.5 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

           1.6 ทุนพัฒนาบัณฑิต

       2.  ข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

           2.1 ประเภทบัณฑิตศึกษา

      3. ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยอมรับระดับนานาชาติ

      4. ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri