academic search ultimate2

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: กระทรวง อว. บอกรับ ม.ค.-ธ.ค. 2564

Academic Search Ultimate offers access to resources cited in key subject indexes. The combination of academic journals, magazines, periodicals, reports, books and videos meets the needs of scholars in virtually every discipline ranging from astronomy, anthropology, biomedicine, engineering, health, law and literacy to mathematics, pharmacology, women’s studies, zoology and more. 

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 1,143 ชื่อ 
หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ1 พ.ย 62 - 31 ต.ค 63

ACM (Association for Computing Machinery) is a major source in advancing the skills of information technology professionals and students worldwide. Today, our 75,000 members and the public turn to ACM for the industry's leading Portal to Computing Literature, authoritative publications and pioneering conferences, providing summary, review and full text from 1985 to present. This database consist with Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters, Publications by Affiliated Organizations, Special Interest Groups (SIGs).


 

ACS Publications เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966
จำนวนวารสาร : 61 ชื่อACS Publications Full-text journals from the American Chemical Association. The ACS (American Chemical Society) Web Editions electronic journal service and ACS Jomlessurnal Archives provides sea access to the full text of online journals published by ACS Publications back in some cases over 120 years to volume one.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

AIP Journals ให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน ฟิสิกส์ ได้แก่ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

จำนวนวารสาร : 27 ชื่อ


AIP Journals selected journals of the American Institute of Physics (AIP) and of the American Physical Society (APS). Users can access full-text of 11 AIP journals back to 2002. Also provides access to full-text of 8 APS journals from 2004-present.

applied sci tech2

Applied Science & Technology Source Ultimate แหล่งข้อมูลฉบับเต็มสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ: กระทรวง อว. บอกรับ ม.ค.-ธ.ค. 2564

Applied Science & Technology Source Ultimate offers access to key resources covering multiple areas of study. In addition, hundreds of English-language and native-language full-text journals from Asia, Oceania, Europe and Latin America bring a global perspective to researching the STEM discipline.


 

APS Journals  วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

จำนวนวารสาร : 18 ชื่อ

 APS Journals selected journals of the American Physical Society (APS). It provides access to full-text of APS journals from 2004 to present.


 

asce 50

ASCE ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร ซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) สามารถ เรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) ได้ด้วย ซึ่งทำให้สามารถค้นข้อมูลได้ถึงปี 1970 และโยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

จำนวนวารสาร : 41 ชื่อ
-->ดูรายชื่อวารสาร


ASCE Provides full-text online access  e-journals published by the ASCE (American Society of Civil Engineers). All journal articles are presented in PDF format and may be browsed or searched, either individually or collectively. An additional feature to the ASCE Online journals is the ability to search all publications using the Civil Engineering Database. The database covers ASCE documents published since 1970 and provides access to all the journals, conference proceedings, books, standards, manuals, magazines, and newspapers.


 

ASME เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารที่ผลิตโดย ASME (American Society of Mechanical Engineers) เอกสารฉบับเต็มมีทั้งในรูปไฟล์ HTML, PDF และ แบบที่ได้รับการบีบอัดให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก (Zipped file) 

จำนวนวารสาร : 27 ชื่อ
-->รายชื่อวารสาร


ASME Online access to the American Society of Mechanical Engineers' journals. Full text access to 19 ASME titles from 2000 to present and available in HTML, PDF and Zipped file for over 2,000 titles.


 

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate เป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจ ให้ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสาร นิตยสารและสิ่งตีพิมพ์ทางการค้า ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี, การบริหาร, การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการ และ การตลาด โดยให้ข้อมูลทั้งบทความวารสารวิชาการ กรณีศึกษา, รายละเอียดอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์ SWOT, รายงานการวิจัยตลาด, ความเห็นต่อสินค้า, ข่าว, Country Report, และ Video clips บทสัมภาษณ์ผู้นำและนักวิเคราะห์ธุรกิจ จาก Associated Press เป็นต้น

ระยะเวลาบอกรับ: 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

==> รายชื่อวารสาร (Journal Title List)

Business Source Ultimate works for your students like a solid business plan – it offers an unprecedented wealth of peer-reviewed, full-text journals and other resources that provide historical information and current trends in business that spark discussion on future developments and changes in the business world.


 

CAB Direct  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน

CAB Direct provides a Database publishes by CAB International, covering abstract and full text in Agriculture, Forestry, Food and Nutrition, the Environment, Veterinary Medicine and related disciplines. It contains over 4.5 Million Records, form over 10,000 applied life science journals, books, conference proceedings and other documents, and a comprehensive archive back to 1973.


 

econlit2

EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)

จำนวนวารสาร : 3,031 ชื่อ

EconLit™ with Full Text contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for nearly 600 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, and the four American Economic Journal titles). This database also contains many non-English full-text journals in economics and finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals.


 Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์
จำนวนวารสาร : 92  ชื่อ


Emerald Management, This database provides full text access to the journals published by MCB University Press; these journals cover the following subject areas: business, management,economics, computer science, engineering, information science, and technology. The database covers the journals back to 1994 and the backfile article is available in PDF for 68,000 article over 92 titles.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน 
จำนวนวารสาร : 510 ชื่อ


IEEE/IEE Electronic Library (IEL ) contains more than 2 millions full-page PDF images from the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE "eye-triple-E") and the Institution of Electrical Engineers (IEE). IEEE helps global advance in creating, developing, integrating, sharing, and applying knowledge about electrical engineering and information technologies and sciences from approximately 666,000 full-text conference papers, articles from transactions, proceedings, journals, and magazines from over 12,000 IEEE/IEE publications available since 1988 as well as all current IEEE technical standards. (5 Users)

[รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่บอกรับ-Title List]


 

ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม การอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
-->ตัวอย่างการสืบค้น

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 พ.ย 62 - 31 ต.ค 63


ISI Web of Science provides abstract and citation published by Thomson ISI. This contains three individual databases, which may be searched separately or simultaneously: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index from 2001 onwards. Web of Science also provides a unique search method, which users can navigate forward, backward, and through the literature, searching all disciplines and time spans to uncover all the information relevant to their research. Users can also navigate to electronic full-text journal articles that KU Library subscribed to and free access articles. Search results may be printed, saved to a text file, exported in a delimited format for import into personal bibliographic programs like EndNote or ProCite, or may be sent via email.

[Title List]


 

National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลหนังสือ นิตยสาร แผนที่ รูปภาพและวิดีโอ จากสมาคม National Geographic ในหัวเรื่องด้าน Animals, Environment, History, People and Culture, Science and Technology สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1888-ปัจจุบัน และใช้งานบน Smart Phone ได้

** การใช้งานนอก มก.

National Geographic Virtual Library, This collection brings together a complete archive of National Geographic magazine – every page of every issue – along with a cross-searchable collection of National Geographic books, maps, images, and videos.


 

Sage Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Sage Publications โดยในปี 2562 สำนักหอสมุด มก. บอกรับวารสารจำนวน 701 รายชื่อ ครอบคลุมเฉพาะสาขา Social Science and Humanities เท่านั้น สามารถเข้าใช้วารสารฉบับเต็ม (Full-text) ได้ตั้งแต่ปี1999- ปัจจุบัน

จำนวนวารสาร : 701 ชื่อ

SAGE Journals Online , a collection of online journals from Sage Publications. KU library now subscribed to 701 Journals (Social Sciences & Humanities) with full-text access from 1999-present.


 

ScienceDirect eJournals เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) โดยในปี 2562 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้งานวารสารได้ 5 สาขาวิชา จากการบอกรับของ 2 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences และสำนักหอสมุด มก. บอกรับเพิ่มในสาขา Biochemistry สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

จำนวนวารสาร : 2,147 ชื่อ


ScienceDirect e-Journals is the online journal service of Reed-Elsevier and affiliated publishers. In 2019 The KU Library has a current license to access full-text of over 900 of the journal titles in 5 subjects, Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology, Social Sciences and Biochemistry.

Full-text access: 2010-Present


 

SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา  รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม
-->ตัวอย่างการสืบค้น


SCOPUS is a comprehensive database for scientific, technical and medical information, containing approximately 14,000 titles titles from 4,000 publishers, and abstracts going back to 1966 . It provides searching capability, linking to full-text sources, cited references, saved search and alerting feature , and is the most comprehensive A&I database of scientific literature ever assembled. Full text links are available directly from the results list. (Click on “View at Publisher”: if KU Library subscribes to the title, the link should go directly to the full text of the article).


 

 

SpringerLink (E-journals) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 2,501 ชื่อ

SpringerLink(E-Journals), provides full-text journals from SpringerLink and offers free access to tables of contents and abstracts of journals and book series. The contents are divided into 11 subject areas,from where you can access a broad range of information, covering Science and Technology, Health Science, Medical Engineering and law. In addition to the contents, you can also find editorial information, instructions for authors, news, and links to other sites of interest on each journal's website. Full text is available from 1997 to present.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

Taylor & Francis Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-ปัจจุบัน

จำนวนวารสาร : 2,804 ชื่อ

Taylor & Francis Journals, Provides access to over 1,000 online journals from the publisher Taylor & Francis. All articles are full text and each journal is searchable or browsable by issue.

Full-text available : 1997-Current 

 

Wiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) จากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน โดยรายการที่ปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาเต็มของเอกสารรายการนั้นๆได้

จำนวนวารสาร : 1,973 ชื่อ

Wiley Online Library provides online full text access to 700 journals. The journals cover a wide variety of disciplines including the health sciences, agricultural and animal sciences, business, economics, humanities, law, life sciences, medicine, physical sciences, psychology and the social sciences.

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri