วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

 

พันธกิจ

พัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและมีบริการที่มีคุณภาพ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักหอสมุดมีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสำนักหอสมุดยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนในระดับชาติเพื่อพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ปัจจุบันนี้สำนักหอสมุดทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) และได้รับการคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (International Development Research Centre-IDRC) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Centre-IBIC) ศูนย์สนเทศงานวิจัยการเกษตรทันสมัย (Current Agricultural Research Information System-CARIS) และศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ (Thai National Agricultural Information Coordinating Centre) ในระบบสารนิเทศแห่งชาติ (Thai NATIS-Thai National Information System)


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website