freedom tools

โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51 / คณะผู้วิจัย ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน,
อนันต์ คงเครือพันธุ์, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

งานวิจัยฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้มีการศึกษาที่มาของ "หมวด5 หน้าที่ของรัฐ" ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2560 ทำให้เห็นข้อมูลในทุกมิติ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ การอธิบายขอบเขต
และทิศทางที่น่าจะเป็น เกี่ยวกับบทบัญญัติในหมวด 5 รวมทั้งข้อเสนอแนะและการจัดทำบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตีความและพิจารณาปรับใช้ บนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ และแนวคิดกลไกการปกป้องคุ้มครองประชาชนและชุมชนตามหมวด 5 เช่น สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตามเร่งรัก และฟ้องร้องรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ของรัฐใน
การจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณสุข การจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หน้าที่ด้านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ

Call No. JC571 .อ15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri