Thai democracy situation

สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562 / ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ, รัชวดี แสงมหะหมัด, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563

หนังสือเล่มนี้คือการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยและใช้ดัชนีวัดนี้ตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย
ของประเทศไทย โดยมีการพัฒนาดัชนี 7 มิติ คือ การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีทุนทางสังคม การเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ การสนับสนุน
ประชาธิปไตย และการต่อต้านทุจริต

Call No. JC421 .ถ17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri