legislative guide

แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563


หนังสือ แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์จะปรับปรุงกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการจัดทำร่างกฎหมาย
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการร่างกฎหมาย แบบการร่างกฎหมายทั้งที่เป็นกฎหมายปกติ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ร่างกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ การกำหนดมาตรการบังคับในกฎหมาย และ
การใช้ถ้อยคำที่เป็นพื้นฐานในร่างกฎหมาย ตลอดจนข้อพิจารณาต่างๆที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการร่างกฎหมาย

Call No. K103.B54 .น77

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri