Rama IV chronicle

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 / เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2563

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุดพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-5 ของสำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
ในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) จุลศักราช 1213 ถึง 1230 เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษายิ่ง ในเวลานั้นเป็นช่วงที่ประเทศต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับคนต่างชาติ
เหตุกาณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเกิดขึ้นมากมาย เช่น การส่งราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ในขณะที่อเมริกา เดนมาร์ก โปรตุเกส ฮอลันดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษก็ส่งทูตเข้ามา
ทำหนังสือสัญญากัยไทยเช่นกัน มีการตัดถนนและขุดคลองหลายแห่ง เช่น ถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร คลองผดุงกรุงเกษม ภาษีเจริญ ดำเนินสะดวก สร้างความสะดวกในการคมนาคม สร้างโรงกษาปณ์
สร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ที่สำคัญทรงคำนวณวันและเวลาของการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี ได้อย่างแม่นยำ จนเป็นที่เรื่องลิอในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลก
นับว่าเป็นประโยชน์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทย

Call No. DS581 .ท361

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri