guide and game

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม / กำโชค เผิอกสุวรรณ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

หนังสือ ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม มีเนิ้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานของความเป็นไกด์หรือมัคคุเทศน์ ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยงง และการเป็นผู้นำสันทนากการ โดยเฉพาะในเรื่อง
การนำเกมมาขับเคลื่อนการนำเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และประทับใจ โดยมีรายละเอียดในความหมายและความสำคัญของเกมในธุรกิจนำเที่ยว ลักษณะและประเภทของเกม
เทคนิค ขั้นตอน การนำเกมมาใช้ในการนำเที่ยวให้ได้ผลดีเลิศ คุณสมบัติและบุคลิกของไกด์ในการนำเกม และตัวอย่างเกมเพื่อการท่องเที่ยว

Call No. G154.7 .ก212

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri