government management

พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต / พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, ขอนเเก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนเเก่น, 2559

หนังสือ พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต แสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปการบริหารภาครัฐเกิดขึ้นได้ภายใต้บริบาททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัยภายในของประเทศ
และปัจจัยที่เข้ามากระทบ เนื้อหาของหนังสือ แบ่งเป็น การเกริ่นนำเรื่องการบริหาราชการไทยในยุคดั้งเดิมและยุคใหม่ พัฒนาการการบริหารภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์และระบบการค้าเสรี
ตลอดจนวิกฤติเศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสร้างสู่การปฏิรูประบบราชการไทย เรื่องขององค์กรมหาชนเพื่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส เรื่องของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แนวคิดการบริหารงานอุดมศึกษาแนวใหม่ด้วยการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย

Call No. JQ1745 .พ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri