health policy

นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล / นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ... [และคนอื่นๆ], นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

ตำรา นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล เล่มนี้รวบรวม เรียบเรียงแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางนโยบายสุขภาพ
กับเครื่องมือสำคัญทางสาธารณสุข เช่น วิทยาการระบาด ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยงของการจัดทำนโยบายสุขภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางระบาดวิทยา ตลอดจนการออกแบบการประเมินนโยบาย
จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากรสาธารณสุข และนิสิตนักศึกษา

Call No. RA394 .น16 2561

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri