english for research writing

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขำ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

การเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการเขียนประโยคที่ถูกต้อง การเขียนประโยคที่กระชับ การเชื่อมโยงเนื้อหา จึงเป็นที่มาของเนื้อหาในหนังสือ ที่
ประกอบด้วย เรื่องการเขียนประโยคที่ถูกต้อง การใช้ส่วนขยาย การเขียนประโยคให้กระชับ การหลีกเลี่ยงปัญหาในการเขียนประโยค สไตล์การเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาเพื่อบอก
แนวโน้ม การเขียนเพื่อแสดงจุดยืนเชิงประเมิน การใช้ tense ในรายงานวิจัยส่วนต่างๆ การเชื่อมโยงเนื้อหาในย่อหน้าและในความเรียง การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนอ้างอิง

Call No. PE1130.T45 .ก115 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri