2trend

The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now and Trend จับเทรนด์ให้เป็นงาน / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558-

หนังสือ The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ:เล่ม Now and Trend จับเทรนด์ให้เป็นงาน นำเสนอความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เรื่องของ Digital Age โลกยุคดิจิทัล
ที่โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา ให้เราไขว้คว้าสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น เว็บไซด์ Airbnb ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของ Startup เรื่องของ Global Knowledge Society โลกแห่งการเรียนรู้
ไร้พรมแดน ที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ เช่นการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ MOOCS เรื่องของ Connectivity ช่วยเชื่อมโลกให้เล็กลง และสร้างดฮกาสที่มากขึ้น เช่น ตลาดการ
ค้าที่ขยายใหญ่ขึ้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของ Urbanization โอกาสที่ขยายไปพร้อมสังคมเมือง ทำให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมากขึ้น เรื่องของ Generation Me ในความเป้นตัวของตัวเองที่สามารถสร้างความแตกต่าง

Call No. HF5381 .อ19 2559 ล.1

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri