2ubanized

The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558-

หนังสือ The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: เล่ม Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส นำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตังของ ความเป็นเมือง ทั้งในระดับโลกและใน
ระดับประเทศ อันนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมตัวอย่างการทำธุรกิจที่ใช้โอกาสการขยายของเมืองมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของคนในเมือง

Call No. HF5381 .อ19 2559 ล.5

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri