community studies

การศึกษาชุมชน / โดย จารุวรรณ ขำเพชร, กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562

เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้บรรยายวิชาการศึกษาชุมชน ให้กับนิสิตพัฒนาชุมชนเมืองและนิสิตพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มศว. เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ภาค ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยว
กับชุมชนทั้งแนวคิดและความหมาย ประเภทและโครงส้รางชุมชน วิธีการทำงานชุมชนด้วยเทคนิคต่างๆ และบทความที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

Call No. LC1036.8.T35 .จ27 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri